งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ชุมชนสามารถจัดทำแผนงานโครงการด้าน Env.Occ. ชุมชนสามารถกำหนดและใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ประชาชน ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยชุมชน อสม./แกนนำชุมชน/กองทุนต่าง ๆ และประชาสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสนับสนุนการดำเนินงาน อปท.มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการแก้ไขปัญหา องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร ภาคี หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภาคีเครือข่ายมีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจัดการความรู้/ข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ ระบบบริหารจัดการ /ทรัพยากร องค์ความรู้/ เทคโนโลยี/กำกับติดตาม ที่ดีมีประสิทธิภาพ องค์กรมีวัฒนธรรมและโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงาน ระบบข้อมูลด้าน Env.Occ มีประสิทธิภาพ พื้นฐาน บุคลากรและแกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด 1 1

2 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ประชาชน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ชุมชนสามารถกำหนดและใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ สร้างมาตรการเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชุมชน สนับสนุนการใช้มาตรการเพื่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในชุมชน ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน สนับสนุนให้มีข้อมูลโรคและภัยของชุมชน สนับสนุนให้มีการสื่อสารด้านโรคและภัยสุขภาพให้กับชุมชน ชุมชนสามารถจัดทำแผนงานโครงการด้าน Env-Occ พัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงาน /โครงการของชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่างชุมชน ประชาชน อปท.มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานด้านวิชาการ และการจัดการทรัพยากร พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและกองทุนสุขภาพตำบลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางสังคมในชุมชน หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการจัดทำแผนงาน หรือข้อตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ พัฒนา กฏ ระเบียบข้อบังคับ มาตรการแนวทาง ที่เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อสม./แกนนำชุมชน/กองทุนต่าง ๆ และประชาสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมสนับสนุนงานชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร สร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างองค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและ นอกประเทศ สนับสนุนวิชาการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ภาคี ระบบบริหารจัดการ/ทรัพยากร องค์ความรู้/ เทคโนโลยี/กำกับติดตาม ที่ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกการจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่ายมีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ สร้าง กลไกในการบูรณาการแผนการเฝ้าระวัง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบจัดการความรู้/ข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ ระบบข้อมูลด้าน Env.Occ มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรสามารถจัดการฐานข้อมูลด้าน Env.Occ พัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงส่วนกลาง สร้างและสนับสนุนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน Env.Occ ทุกระดับ บุคลากรและแกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดำเนินงาน Env.Occ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์และฝึกทักษะด้าน Env.Occ และการจัดการเครือข่าย สนับสนุนให้บุคลากรและแกนนำได้แสดงศักยภาพผลการดำเนินงาน องค์กรมีวัฒนธรรมและโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงาน พัฒนาระบบโครงสร้างขององค์กรให้มีศูนย์ประสานงานเครือข่าย พัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานPMQA องค์กรผาสุก Happy work place พื้นฐาน 2 2

3 ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (Mini-SLM) งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ชุมชนสามารถกำหนดและใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ชุมชนสามารถจัดทำแผนงานโครงการด้าน Env.Occ. อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนเรื่องการทำแผนและใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง** ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพในการทำแผนงานโครงการของชุมชน** ประชาชน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ** อสม./แกนนำชุมชน/กองทุนต่าง ๆ และประชาสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสนับสนุนการดำเนินงาน อปท.มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการแก้ไขปัญหา องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร จัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU)** ให้แกนนำจัดทำแผนงานโครงการอย่างง่ายเพื่อพัฒนาชุมชน** จัดให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์** ภาคี หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน** ระบบบริหารจัดการทรัพยากร/องค์ความรู้ ภาคีเครือข่ายมีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยง Env.Occ.** พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้เป็นผู้นำทางด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม** ระบบจัดการความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ พัฒนาระบบการสื่อสารตามมาตรฐานสากลและสารสนเทศเทคโนโลยี** ระบบข้อมูลด้าน Env.Occ มีประสิทธิภาพ บุคลากรและแกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินงาน Env.Occ สอนงาน On the job Training จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ประชุมชี้แจง** จัดระบบการเก็บข้อมูลและประมวลผล** (รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์และประมวลผล) พื้นฐาน องค์กรมีวัฒนธรรมและโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงาน ประเมินคุณภาพองค์กร** ( ** คือ กิจกรรม )


ดาวน์โหลด ppt ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google