งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2 สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน
สถานีอนามัยตำบลสมอพลือ มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้เป็น สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ที่ยั่งยืน ตลอดไป

3 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ปี พ.ศ. 2545 , ปี พ.ศ. 2546
สถานีอนามัยสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกียรติบัตรรับรองทอง โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ปี พ.ศ , ปี พ.ศ. 2546 พ.ศ.2547 และ ปี พ.ศ.2548 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 องค์ประกอบการส่งเสริม
นโยบาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 5 ส ความสำคัญของโครงการ องค์ประกอบการส่งเสริม สุขภาพ 4ประการ สถานีอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ กฎบัตร ออตตาวา2529 สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสุขภาพ

5 หลักการและแนวคิด ผลที่เกิดขึ้น
1. คนทำงานเกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 2. คนทำงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี แนวคิดของโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง 2. การส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและใจ 3. สุขภาพของบุคลากรส่งผลกระทบโดยตรง

6 ความหมายของสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึง สถานีอนามัยสมอพลือ ผู้ปฎิบัติการ หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มารับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย ประชาชน และชุมชน ให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการทำงาน

7 วัตถุประสงค์ 1. ให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนัก
1. ให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนัก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายของ สถานีอนามัยสมอพลือ 2. บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 3. เพื่อให้สถานีอนามัยสมอพลือเป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานตามเกณฑ์การประเมิน และเป็นต้นแบบขยาย เครือข่ายต่อองค์กรอื่น

8 ประโยชน์ของการดำเนินการ หน่วยงานองค์กรภายนอก
เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีของบุคลากร เกิดประสิทธิภาพ ในการทำงาน ประชากรของประเทศ มีคุณภาพ ประโยชน์ของการดำเนินการ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจาก หน่วยงานองค์กรภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อสถานที่ทำงาน ลดมลพิษที่เกิดจาก กระบวนการทำงาน

9 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การบริหาร นโยบาย จัดการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานีอนามัย - ชุมชน การสนับสนุน การมีส่วนร่วม การบริการ ด้านสุขภาพ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ปัจจัยพื้นฐาน มีกิจกรรม ชมรมต่างๆ สิ่งแวดล้อม ทางสังคม บุคลากรทุกคน มีพฤติกรรมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพ ด้านสัมพันธ์ระหว่าง บุคลากรด้วยกัน ผู้บริหาร กับบุคลากร

10 สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
แนวทางการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ขั้นตอนการดำเนินการ - ศึกษาข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน - วิเคราะห์ความพร้อม ปัจจัยพื้นฐาน เป้าหมายของการดำเนินการ - จัดทำแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ รัดกุม ครอบคลุมเป้าหมาย -นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เสนอแนะ หาแนวร่วม - จัดองค์กร คณะกรรมการ คณะทำงาน กำหนดขอบข่ายบทบาทหน้าที่ - ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข สนับสนุนให้กำลังใจ - เสนอเข้าร่วมโครงการ - พัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของ สอ.และชุมชน - ขอรับการประเมินเพื่อรับรองให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

11 สิ่งที่เราชาวสอ.สมอพลือมุ่งหวังให้เป็น สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
สะอาด - ถูกสุขลักษณะด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ - ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ปลอดภัย - ไม่เกิดความเดือดร้อน รำคาญ สิ่งแวดล้อมดี - อยู่อาศัยด้วยความสุขกาย สบายใจ มีชีวิตชีวา นำผลพาสู่สุขภาพดี ความสมบูรณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกายใจ สังคม วิญญาณ

12 ตรวจสุขภาพ ประจำปี ข้อมูล ข่าวสาร
จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน สิ่งเสพย์ติด-เพศสัมพันธ์ จัดบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อม คำปรึกษา ด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ประจำปี นโยบาย สอ.สมอพลือ สถานที่น่าอยู่น่าทำงาน การบริการ สุขภาพ มาตรฐานคุณภาพ ทางโภชนาการและอาหาร ข้อมูล ข่าวสาร การเรียนรู้และการปฎิบัติตน ตามแนวทางส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนร่วม สถานีอนามัย-ชุมชน

13 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากร การสนับสนุนขององค์กร
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ข้อมูลพื้นฐาน การสนับสนุนขององค์กร การติดต่อสื่อสาร ติดตามทบทวน การมีส่วนร่วม

14 เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
ส่วนที่ 2 เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ด้านความสะอาด - นโยบายและการกำหนดแนวปฏิบัติ - อาคารสถานที่ - บริเวณพื้น และพื้นทางเดิน ทางขนย้าย ทางเพื่อการจราจร - บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ - บริเวณโรงอาหารหรือที่รับประทานอาหาร - สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน - การกำจัดของเสีย - การควบคุมสัตว์แทะและแมลง

15 ด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงานที่ปลอดภัย
การป้องกันอัคคีภัย บันทึกข้อมูลสุขภาพ ด้านความปลอดภัย เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องใช้ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงานที่ปลอดภัย

16 ด้านสิ่งแวดล้อมดี เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะ/ของเสีย สารเคมี

17 ด้านมีชีวิตชีวา - มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมการละ เลิก บุหรี่และสารเสพย์ติด - การตรวจสุขภาพประจำปี - การให้บริการ สุขภาพ อนามัย - มีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำ และอบรมส่งเสริมสุขภาพ - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน - จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ - กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ

18 ระดับเหรียญทอง สถานีอนามัยตำบลสมอพลือ ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ที่ได้รับเกียรติและโอกาส ให้ได้เป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ระดับเหรียญทอง


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google