งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย กสธ.ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนตามกลุ่มลดลง ยุทธศาตร์ กสธ.ที่ 1 = เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพควบคุมและปองกันโรคโดยการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวน ยุทธศาสตร์ กสธ.ที่ 2 = เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองดูแลสุขภาพและ จัดการ สวล. ยุทธศาสตร์ กสธ.ที่ 3 = พัฒนาระบบบริการและการ ปกส. เพื่อให้ ปชช.ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม มีประสิทธิ-ภาพ คุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2 เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย กสธ.ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนตามกลุ่มลดลง (ต่อ) ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 4 เพิ่มความหลากหลายและศักยภาพในการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและชีววิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ ยุทธศาตร์ กสธ.ที่ 5 = พัฒนาระบบและกระบวนการในการทำงานด้านสุขภาพเอื้อให้งาน ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์

3 เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย กสธ.ที่ 2 = ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟู และพัฒนา ให้สามารถป้องกันและแก้ไขยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยุทธศาตร์ กสธ.ที่ 6 = เรงรัดการบำบัด รักษา ฟนฟู พัฒนาผูเสพ และผูติดยาเสพติด และ เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน โดยการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน สังคมเพื่อการแกไขปญหา ยาเสพติด ไดอยางยั่งยืน

4 เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย กสธ.ที่ 3 = ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอ ในการสร้างรายได้และ แข่งขันในระดับสากล ยุทธศาตร์ กสธ.ที่ 7 = เสริมสรางนวัตกรรมและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่เนนการใชภูมิปญญาไทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยตอสุขภาพ และแขงขันได

5 แข็งแรงด้านสุขภาพ จิตใจ สังคมดี เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญาดี
เมืองไทยแข็งแรง แข็งแรงด้านสุขภาพ จิตใจ สังคมดี เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญาดี คนไทยแข็งแรง โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนป่วย-รักษา แข็งแรง คนปกติ-สร้างสุขภาพ แข็งแรง คนไทย 63 ล้านคน 1 25% 50% > ตำบล/อำเภอ

6 ยุทธศาสตร์ 1. หลักการ : ใช้พื้นที่เป็นฐาน/บูรณาการ/สร้างกระบวนการรียนรู้ 2. ใช้ Setting และกลุ่มวัย 3. กลยุทธ์การดำเนินงาน 7 ประการ 1) การสร้างมีส่วนร่วม ) การสื่อสารสาธารณะ 3) การเสริมสร้างความแข็งแรง 4) การจัดบริการ 5) การใช้มาตรฐานทางสังคม 6) การพัฒนาวิชาการ และการเรียนรู้ 7) การบริหารจัดการมุ่งผลสำเร็จ

7 บริการระดับบุคคล บริการครอบครัว/ชุมชน
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนในการให้บริการทางสาธารณสุข ด้านสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๔๘ สำนักงานสาขา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด จัดสรร สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ (๖๓.๒๕ บาทต่อประชากร) หักไว้บริหารที่สำนักงานสาขา จัดสรรตามผลงานและประเภทกิจกรรม ในอัตราคงที่ บริการสุขภาพในหน่วยบริการและชุมชน (facility & community based PP services) (ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามผลงานทั้งหมด) จัดสรรให้เครือข่ายหน่วยบริการ(CUP) สำหรับบริการส่งเสริมป้องกันโรคประชากรทั้งหมด บริการระดับบุคคล บริการครอบครัว/ชุมชน 4 กลุ่มหลัก 22 กิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google