งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 ครอบครัว เด็ก แม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 ครอบครัว เด็ก แม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 ครอบครัว เด็ก แม่
รร. สถานบริการ ศูนย์เด็กฯ จังหวัด L เกิดองค์ความรู้ F การเพิ่มผลผลิต B

2 ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้
KPI 2 ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ประชาชน 6 ปี C วัด หมู่บ้าน เทศบาล รร. สสจ./ จังหวัด P แกนนำ/ เครือข่าย อบต. Work place รพ. L พัฒนาเกณฑ์ สวนสาธารณะ หลักสูตรพัฒนา ผู้นำออกกำลังกาย ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้

3 C P L KPI 3 รร. ได้มาตรฐาน “รร.ส่งเสริมสุขภาพ” ร้อยละ 50 คนในชุมชน/
ครอบครัว เด็กวัยเรียน บุคลากรใน รร. C ผู้ปกครอง รร. P ภาคีเครือข่าย คนในชุมชน บุคลากรใน รร. นร. L กำหนดเกณฑ์ ศึกษาวิจัย  นวัตกรรม

4 C P L KPI 4 ร้อยละ 40 ของเทศบาล มีกระบวนการดำเนินงาน
เมืองน่าอยู่ เพื่อพัฒนาสู่เทศบาลแข็งแรง (1) KPI ปชช. ความพึงพอใจของ ปชช. ต่อเทศบาล เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ปชช. ในเขตเทศบาล C เทศบาล กรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย P แกนนำ L สนับสนุนวิชาการ กำหนดเกณฑ์ ศึกษาวิจัย รณรงค์ สร้างแรงจูงใจ

5 C P L KPI 5 ร้อยละ 40 ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน ประชาชน อำเภอ
ร้านอาหาร / แผงลอย จังหวัด P L สนับสนุนวิชาการ กำหนดเกณฑ์ ศึกษาวิจัย พัฒนา E-learning

6 C P L KPI 6 ตลาดสดประเภท 1 ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ประชาชน
ปชช. ได้รับความคุ้มครอง C เทศบาล จังหวัด เอกชน ตลาด P ชมรม ผู้บริโภค ชมรม ผู้ประกอบการ ชมรม / สมาคมเจ้าของตลาด L ศึกษาวิจัย กำหนดเกณฑ์ สนับสนุนวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 ครอบครัว เด็ก แม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google