งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

2  Main Menu   รู้จักกับ Worldscinet  จะสืบค้นข้อมูลจาก Worldscinet ได้อย่างไร  หน้า แรกของ Worldscinet  บริการต่าง ๆ ของ Worldscinet  ทางเลือกในการสืบค้นข้อมูล  วิธีการสืบค้นข้อมูล  รูปแบบการแสดงผลการสืบค้น  การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล 

3 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาครอบคลุมบทความวารสารใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และสังคมศาสตร์ จำนวน 86 ชื่อ เรื่องของสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing โดยให้บริการข้อมูลในรูปแบบ สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม 

4 จะสืบค้นข้อมูลจาก Worldscinet ได้อย่างไร Access to :http://www.worldscinet.comhttp://www.worldscinet.com http://www.lib.kmutt.ac.th/online.html 

5 หน้าแรกของ Worldscinet 

6 บริการต่าง ๆ ของ Worldscinet 1. ประกาศหรือข่าวสารต่าง ๆ ของฐานข้อมูล (What’s New) 2. แนะนำรายชื่อวารสารใหม่ (New Journals) 3. การสืบค้นรายชื่อวารสาร (Browse Journals) 4. การสืบค้นบทความจากวารสาร (Search) 5. บริการส่งหน้าสารบัญวารสารทาง E-mail (Free Table of Contents Email Updates) 6. บริการบทความวารสารฉบับเต็มฟรีในบางฉบับ ( Free Online Sample Issues ) 

7 ทางเลือกในการสืบค้นข้อมูล จากหน้าจอจะปรากฏทางเลือกในการสืบค้น 2 ทาง คือ 1. Browse Journals สืบค้นจากชื่อวารสารโดยแยกออกเป็น สาขาวิชาต่าง ๆ 2. Search สืบค้นจากชื่อวารสารหรือชื่อบทความ 

8 วิธีการสืบค้นข้อมูล 1. Browse Journals สืบค้นจากชื่อวารสารโดย แยกออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ 1.1 คลิกที่ Browse Journals ดังภาพ 

9 1.2 ปรากฏหน้าจอให้สืบค้นโดยแยกออกเป็นสาขาวิชา ต่าง ๆ จากนั้นคลิกเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสืบค้น ดัง ภาพ 

10 1.3 ปรากฏชื่อวารสารที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชานั้น ๆ จากนั้นคลิกที่ตัวเล่มวารสารหรือชื่อย่อวารสาร ดังภาพ 

11 1.4 ปรากฏหน้ารายละเอียดของวารสาร วารสารฉบับ ปัจจุบัน วารสารฉบับ ย้อนหลัง สืบค้นบทความเฉพาะ วารสาร ชื่อนี้ บริการส่งหน้า สารบัญ วารสารทาง E-mail บทความ ที่ ให้บริกา รฟรี 

12 1.5 คลิกที่ Current Content ในกรณีที่ต้องการบทความ วารสารฉบับปัจจุบันและคลิกที่ Journal Archives ในกรณีที่ ต้องการบทความวารสารฉบับย้อนหลัง จะปรากฏหน้าสารบัญ จากนั้นคลิกที่ชื่อบทความที่ต้องการ ดังภาพ 

13 1.6 ปรากฏรายละเอียดที่สำคัญของบทความ ได้แก่ ชื่อ บทความ ชื่อวารสาร ชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่ ฉบับที่ หน้าที่ปรากฏและสาระสังเขป ดังภาพ 

14 1.7 ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่ Full Text จะแสดงผลการสืบค้นในรูปแบบ PDF File ดังภาพ 

15 2. Search สืบค้นจากชื่อวารสารหรือชื่อ บทความ 2.1 คลิกที่ Search ดังภาพ 

16 2.2 ปรากฏหน้าจอให้สืบค้นโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ สืบค้นชื่อวารสาร (Search for Journal) และ สืบค้นชื่อ บทความ (Search for Articles) ดังภาพ 

17  สืบค้นชื่อวารสาร (Search for Journal) พิมพ์คำสำคัญของ ชื่อวารสารในช่อง Keyword จากนั้นคลิก Submit ดังภาพ 

18 ปรากฏรายชื่อวารสารที่มีคำสำคัญที่ใช้สืบค้นปรากฏอยู่ จากนั้น คลิกที่ชื่อวารสารที่ต้องการ ดังภาพ 

19  สืบค้นชื่อบทความ (Search for Articles) พิมพ์คำที่ ต้องการสืบค้นลงในช่องการสืบค้น และคลิก Search ดัง ภาพ Article Title: พิมพ์ชื่อบทความ Keywords: พิมพ์คำ สำคัญของชื่อบทความ Authors: พิมพ์ชื่อผู้เขียน บทความ Subject: ระบุกลุ่มสาขาวิชา Journal: ระบุ ชื่อวารสาร 

20 ปรากฏชื่อบทความที่มีคำสำคัญที่ใช้สืบค้นปรากฏอยู่ จากนั้น คลิกที่ชื่อบทความที่ต้องการ ดังภาพ 

21 รูปแบบการแสดงผลการสืบค้น 1. ในกรณีที่บอกรับเป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ทั้งใน รูปแบบสาระเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ดังภาพ 

22 2. ในกรณีที่ไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิกจะเข้าถึงได้ในรูปแบบสาระ เขป (Abstract) เพียงอย่างเดียว ดังภาพ 

23 3. ในกรณีที่ไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิกแต่สามารถเข้าถึงได้ใน รูปแบบสาระเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตรงหัวข้อ Free Online Sample Issues ดังภาพ บทความที่ ให้บริการ ฟรี 

24 การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล 1. การบันทึกผลการสืบค้น คลิกที่ File  Save As ในหน้า PDF คลิกที่รูป  ดังภาพ 

25 2. การพิมพ์ผลการสืบค้น คลิกที่ File  Print ในหน้า PDF คลิกที่รูป  ดังภาพ 

26 รายชื่อวารสารของฐานข้อมูล Worldscinet ที่ ห้องสมุดบอกรับ 1. Advances in complex system 2. Analysis & application 3. Communication in contemporary math. 4. International game theory review 5. International journal of computational geometry & applications 6. International journal of image & graphics 7. International journal of information technology & decision making 8. International journal of innovation management 9. International journal of nanoscience 10. International journal of patern recognition & artificial intelligence 11. International journal of reliability, quality & safety engineering 12. International journal of software engineering & knowledge engineering 

27 13. International journal of uncertainty, fuzziness & knowledge based systems 14. International journal of wavelets, multiresolution and information processing 15. Journal of algebra & its applications 16. Journal of circuits, systems & computers 17. Journal of mathematical logic 18. Mathematical models & methods in applied sciences รายชื่อวารสารของฐานข้อมูล Worldscinet ที่ ห้องสมุดบอกรับ 


ดาวน์โหลด ppt โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google