งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/08/51 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/08/51 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/08/51 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล

2 SIAM Journals Online  เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) (Society for Industrial and Applied Mathematics)  คลอบคลุมเนื้อหาทางด้าน Applied and Computational Mathematics Mathematics  ข้อมูลประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน และบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน

3 Search Methods BrowseSearch

4 Homepage

5 คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ Browse

6 Browse 1. แสดงหน้าสารบัญของวารสารฉบับปัจจุบัน 1 2. แสดง Volume ทั้งหมดที่มีให้บริการของวารสารที่เลือก 2

7 Current Issue เลือกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF

8 Available Volume คลิกเลือกวารสารฉบับที่ต้องการ

9 Search 1 2 1. สืบค้นเฉพาะฉบับปัจจุบัน 2. สืบค้นวารสารทั้งหมดที่มีให้บริการของวารสารที่เลือก

10 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ 6. คลิกปุ่ม Search 1 6 2 3 4 Search this Issue 5. กำหนดช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ 5

11 Advanced Search ใส่ชุดคำสั่ง จากนั้นกำหนดค่าอื่นๆ เช่นเดียวกับ Search This Issue computer <IN> ti <AND> John<IN>au

12 1. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 2. แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF3. ปรับปรุงการสืบค้นใหม่ Search Results 1 2 3

13 Abstract ดูรายการอ้างอิง ดูเอกสารฉบับเต็ม เลือกส่งอีเมล์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเข้า สู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

14 References

15 Full Text - PDF Print, Save

16 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกดาวน์โหลดบรรณานุกรมเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ต้องการ 1 Export Citation 2

17 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ2. คลิก myArticles จากนั้นคลิกปุ่ม GO myArticles 1 2

18 คลิกที่ Sign up for free now เพื่อบอกรับเป็นสมาชิกและรับบริการต่างๆ Register

19 กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนและคลิกปุ่ม Register Register

20 Register

21 Register กำหนด Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Register

22 MyScitation

23


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/08/51 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google