งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
และการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โรงพยาบาลพล

2 เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพล เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โรงพยาบาลพล

3 วิสัยทัศน์งานวัยรุ่น บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

4 พันธกิจ ประสาน สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและ พัฒนาการให้บริการวัยรุ่น เยาวชนและครอบครัวใน สถานบริการสุขภาพ

5 ยุทธศาสตร์ สร้างเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟูภาวะสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชน ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคลินิกให้ได้ตามมาตรฐานกรมอนามัย สร้างและพัฒนาระบบเวชสารสนเทศในเครือข่าย

6 นโยบาย 1พัฒนาคุณภาพคลินิกให้ได้ตามมาตรฐาน YFHS (Youth Friendly Health Service) เพื่อให้ วัยรุ่นและเยาวชนได้รับบริการที่มี่คุณภาพและมี ความพึงพอใจ 2 พัฒนาบุคลากรในคลินิกและเครือข่ายให้มี ความรู้ความสามารถในการให้บริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีมาตรฐาน YFHS ในการให้บริการวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ

7 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี 2553-4
โครงการ การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจัดบริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี

8 วัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลง 10 % การกลับมาตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 2 ปี ลดลง 5 %
ตัวชี้วัด วัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลง 10 % การกลับมาตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 2 ปี ลดลง 5 %

9 นิยามวัยรุ่นและเยาวชน
WHO นิยามวัยรุ่นและเยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ปี

10 สถานการณ์ปัจจุบัน

11 ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารมากขึ้น รวดเร็ว สะดวก ได้ตลอดเวลา

12 ในการสื่อสารทางเพศมากขึ้น
ใช้ internet ในการสื่อสารทางเพศมากขึ้น

13 สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

14 หญิง-ชาย มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น

15 การร่วมเพศในวัยรุ่น(ที่เรียนและไม่ได้เรียน)
ชาย % หญิง % อมรา สุนทรธาดา พิมลพรรณ อิสระภักดี สังวาล รักษ์เผ่า ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และ วรรณา เตชวณิชย์พงศ์ – 2542 เอแบคโพลล์ : กทม , 2547 สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ

16 สถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ในอำเภอพล

17 หญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี
22.7 23.0 ปี

18 วัยรุ่นที่คลอดบุตร รพ.พล
ร้อยละ 15.8 ปี

19 ด้านการจัดตั้งเครือข่าย
ระดับอำเภอ

20 ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานวัยรุ่น
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 19 โรงเรียน 2. โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 1 โรงเรียน 3. โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง 4. วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 1 แห่ง 5.ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย1 แห่ง 6. อบต. 12 แห่ง 7. เทศบาล 1 แห่ง 8. สถานีอนามัย/PCU. 15 แห่ง 9. โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน

21 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นเครือข่ายCUPพล
รับทราบสถานการณ์ และปัญหาในอำเภอพลพล เปิดคลินิกวัยรุ่นในสถานีอนามัยทุกแห่ง ในปี 2554

22 2.นำเรื่องเข้าประชุมหารือ
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

23 3.จัดตั้งคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนอำเภอพล 4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์

24 การดำเนินงานเชิงรับ

25 ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
พัฒนาระบบให้บริการ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินตนเองเกณฑ์กรมอนามัย พัฒนาระบบให้ได้ตามเกณฑ์ มี Flow chart ดำเนินงาน ส่งบุคลากรอบรม 3 คน

26 คลินิกวัยใส

27 การให้บริการในคลินิกวัยใส
ปัญหาวัยรุ่นทั่วไป ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาด้านโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) ให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นละเยาวชน

28 ยอดผู้ใช้บริการ (มิย.-กย.53)
ผู้รับบริการ ทางโทรศัพท์ 12 ราย 5 ราย ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 4 ราย วางแผนครอบครัว 1 ราย ปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 ราย ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ 1 ราย

29 ให้บริการอย่างครบวงจร
เปิดให้บริการฝากครรภ์วัยรุ่น โดยเฉพาะ ทุกวันอังคาร เวลา น.

30 Focus กลุ่ม ให้ความรู้วัยรุ่น สู่กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่

31 ได้รับการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในวัยรุ่น
LR bonding สร้างความผูกพัน ลดปัญหาทิ้งลูก PP เน้นนมแม่ และการเลี้ยงทารกที่ถูกต้อง

32 HHC เยี่ยมบ้าน เยี่ยมหลังคลอด ให้บริการวางแผน ครอบครัวที่ เหมาะสม

33 ด้านบริการเชิงรุก

34 1.อบรมให้ความรู้ ในสถานศึกษา
เป้าหมาย 19โรงเรียน

35 1.มีโรงเรียนนำร่อง - ให้ความรู้นักเรียน 100 % -อบรมครู
1.มีโรงเรียนนำร่อง - ให้ความรู้นักเรียน 100 % -อบรมครู

36 2.ให้บริการคลินิกวัยรุ่นในโรงงาน วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

37 3.ให้ความรู้ ที่ชุมชนและวัด

38 4.อบรม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองพล
ครบ 100% 2ครั้ง

39 5. อบรมกลุ่มนักศึกษา

40 การเผยแพร่ความรู้และเข้าถึงข้อมูล

41

42 ให้บริการปรึกษาสายด่วน
โทร ตลอด 24 ชั่วโมง

43 กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลงาน
มีคลินิกให้คำปรึกษาใน รพ. 1 แห่ง มีคลินิกให้คำปรึกษาในโรงเรียน มีคลินิกให้คำปรึกษาในโรงงาน อบรมแกนนำนักเรียน 19 โรงเรียน >80% 52.6% วัยรุ่นมีความรู้และวางแผนครอบครัว 65% วัยรุ่นที่รับบริการมีความพึงพอใจ >85% 88.6% วัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลง 10% เพิ่ม 0.39% การกลับมาตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 2 ปี 5% 0% ผลการดำเนินงาน

44 ทำนามบัตรแจกวัยรุ่นใน รพ.พล โรงเรียนและชุมชน

45 บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
สวัสดีด้วย บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google