งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

12 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล าขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง าขาวิชาโลหะการ าขาวิชาไฟฟ้ากำลัง าขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

13 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล าขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า าขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ าขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

14 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี าขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

15 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี าขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

16 ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

17 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

19 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายวิชาการ  โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  โครงการส่งเสริมยกย่องครูดี ครูเก่ง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ ความรู้กับนักศึกษา  โครงการสัปดาห์วิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

20 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 แผนกวิชา  โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิชางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการยานยนต์  โครงการขับขี่ปลอดภัยและการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล  โครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติดนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล  โครงการออกหน่วยเครื่องที่บริการประชาชน  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (116)

21 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555  โครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรม ซี เอ็น ซี  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเชื่อม (เครื่องพับโลหะแผ่น)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเชื่อม (เครื่องตัดโลหะแผ่น)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเชื่อม (เครื่องเชื่อม TIG)  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง ไมโครคอนโทรลเลอร์และพีแอลซี  โครงการกีฬาและดรตรี พลังแห่งอิเล็กทรอนิกส์  โครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการ

22 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555  โครงการกิจกรรม 5 ส.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )  โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์แผนกวิชาบัญชี  โครงการนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรแผนกวิชาบัญชี  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาบัญชี

23 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  โครงการนิเทศติดตามการสอนภายในและประเมินการสอนของครู  โครงการประชุมทางวิชาการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ สอนหลักสูตรแกนมัธยม”  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555

24 งานวัดผล  โครงการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวัดความรู้ VQ ประจำปี การศึกษา 2554 งานวิทยบริการและห้องสมุด  โครงการบรรณารักษ์อาสา  โครงการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  โครงการ จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555

25 งานทวิภาคี  โครงการจัดส่งนักเรียน/นักศึกษา ออกฝึกงานในสถานประกอบการ  โครงการการนิเทศและติดตามผลนักเรียน/นักศึกษา ที่ออกฝึกงานในสถาน ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555

26 งานสื่อการเรียนการสอน  โครงการปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 1  โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำสื่อเทคโนโลยี และการใช้อุปกรณ์สื่อพื้นฐานใน การจัดการเรียนการสอน  โครงการจัดหาอุปกรณ์ สื่อการสอนครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555

27 การนิเทศการสอนการสอนประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

28 การจัดทำแผนการสอนประจำภาคเรียน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

29 การประเมินความพึ่งพอใจที่นักเรียนนักศึกษามีต่อครูผู้สอน ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก คิดค่าเป็นร้อยละ

30 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

31 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง E-commerce แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง E-commerce

32 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนกวิชาการบัญชี เสวนา “วิชาชีพบัญชีสู่อาเซียน” แผนกวิชาการบัญชี เสวนา “วิชาชีพบัญชีสู่อาเซียน”

33 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์” แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์”

34 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์” แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์”

35 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภาษาในการประกอบวิชาชีพ” แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภาษาในการประกอบวิชาชีพ”

36 กิจกรรมวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

37 กิจกรรมวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

38 กิจกรรมหน้าเสาธง โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมวินัยจราจร วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

39 กิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำทีมงานหุ่นยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก Nakornnayok industrial and community education collage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google