งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Http://www.agi.nu.ac.th/lab/.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Http://www.agi.nu.ac.th/lab/."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายของห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ฯ
นโยบายของห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 1. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ 2. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ในการทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคณะฯสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสนองนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยในปี พ.ศ. 2550 3. เพื่อเพิ่มรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพและชีวภาพ 4. จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยขั้นสูงให้เพียงพอ และดำเนินการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับประเทศและสากล

3 ศูนย์กลางการบริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ
การตรวจวิเคราะห์ดิน การตรวจวิเคราะห์พืช การตรวจวิเคราะห์น้ำ การตรวจวิเคราะห์ทางอากาศ การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพในอาหาร การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร

4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง รวมทั้งสิ้น 23 เครื่อง
เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในห้องปฏิบัติการ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงแบบควบคุมความเย็น เครื่องตรวจสารด้วยแสงเหนือม่วง (Transluminator) ชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรมเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในห้องปฏิบัติการ ชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรม อ่างต้มน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์หมุนเวียนของน้ำ (Water Bath) เครื่องย่อยไนโตรเจน ยี่ห้อ VELP เครื่องเขย่าและผสมสารละลาย (VORTEX) เครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ เครื่องวัดสีในผลิตผลพืชสวน 1 เครื่อง เครื่องGCชนิด TCDและ FID Detector เครื่องโยกสารและเขย่าสารแบบแผ่น เครื่องให้ความร้อนแบบแห้งชนิดควบคุมอุณหภูมิ ถังเก็บสารให้ความเย็นจัดแบยิ่งยวด เครื่องกวนสารละลายแบบแผ่นให้ความร้อน ตู้เพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดสภาพอากาศ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องวัดสภาพน้ำในภาคสนาม (Multi-Probe System) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสง เครื่อง HPLC ชนิด Isocratic System แบบอัตโนมัติ เครื่องGCชนิด TCDและ FID Detector เครื่องวัดสีในผลิตผลพืชสวน 1 เครื่อง เครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ เครื่องกลั่นแยกสารด้วยสุญญากาศ เครื่องอิเลคโตรโฟไลซีส

5 ห้องปฏิบัติการทาง Molecular (ชั้น 2)

6 ห้องปฏิบัติการทางเคมี (ชั้น3)

7 ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม (ชั้น4)

8 ภาพกิจกรรมของห้องปฏิบัติการกลาง การรณรงค์การจัดการและเทคนิคความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt Http://www.agi.nu.ac.th/lab/.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google