งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิกทันตกรรมพิเศษ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา น. ณ ห้องบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 8/1

2 เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา

3 การวางแผนงาน ต้องทราบถึงระบบงานภายในคลินิก การบริการผู้ป่วย
การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

4 การบริหารจัดการ จัดระบบบุคลากรในการช่วยงานข้างเก้าอี้
จัดระบบและดำเนินการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมให้พอแก่การใช้งาน จัดระบบและดำเนินการทำความสะอาดเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ให้สะอาดปราสจากเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จัดเตรียมผ้าก็อต สำลี และผ้าห่อชุดเครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จัดหาวิธีการกำจัดของเสียที่ใช้ในคลินิกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดระบบการจัดเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

5 การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม
การเบิก-จ่าย หมายถึงการจ่ายเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการช่วยงงานบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม เครื่องมือ วัสดุทางทันตกรรม

6 การแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การส่งซ่อม ตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจเช็ดวันหมดอายุของวัสดุทางทันตกรรม


ดาวน์โหลด ppt คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google