งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการบำรุงรักษาพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการบำรุงรักษาพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ

2 ขออนุมัติจัดทำแผนบำรุงรักษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
การจัดทำแผนการบำรุงรักษา ผู้ดูแล/ถือครองพัสดุ เสนอแผนการบำรุงรักษาพัสดุ โดยขอใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติจัดทำแผนบำรุงรักษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

3 การจัดทำแผนการบำรุงรักษา
การจัดทำแผนการบำรุงรักษารถยนต์ - งานยานพาหนะ

4 การบันทึกครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS

5 คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร
URL : fmis.kku.ac.th/

6 คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร

7 ปัญหาการใช้งานในระบบ
ครุภัณฑ์ชุด ไม่สามารถโอนออกได้ แนวทาง : ใส่รายละเอียด รายการครุภัณฑ์ ในขั้นตอนการจัดซื้อ เช่น ครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 30 เครื่อง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จำนวน 20 ชุด

8 ปัญหาการใช้งานในระบบ
หมายเลขครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับ ประเภท แนวทาง : ทำการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในแฟ้มข้อมูลหลัก ในระบบทรัพย์สินถาวร เช่น ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One PC หมายเลข 1200 – ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1300 – ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9 การแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์

10 การแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์

11 การแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์

12 การแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์

13 ปัญหาการใช้งานในระบบ (เพิ่มเติม)

14 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt แผนการบำรุงรักษาพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google