งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต

2 งบประมาณการศึกษาของภาครัฐ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ธุรกิจล้มละลาย ขาดทุน ตกงาน

3 จากวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้สังคมขยายปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม
เศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราที่ลดลง

4 ปัญหาการศึกษาที่สำคัญในรอบปี 2541
1.ระดับการศึกษา 1.1ระดับก่อนประถมศึกษา 1.2ระดับประถมศึกษา 1.3ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.4ระดับอุดมศึกษา

5 2.หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.การบริหารจัดการ 5.คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6 สรุปวิกฤติทางการศึกษา (พระธรรมปิฎก)
การศึกษาสมัยใหม่ได้แยกนักเรียนออกจากชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง การศึกษาดึงคนจากชนบทเข้าเมือง ปัญหาความไม่เสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษา

7 ปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการศึกษา
ความเสื่อมโทรมของสถาบันครู ความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีจุดมุ่งหมายการศึกษาที่ชัดเจน

8 แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
1.ด้านคุณภาพ 2.ความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 3.การกระจายโอกาสและความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา

9 4.ประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการจัดการบริหารการศึกษา
4.1การบริหารการศึกษากับการบริหารราชการ 4.2การจัดระบบการบริหารระดับกระทรวงแบ่งแยกภารกิจไม่เหมาะสม

10 4.3การจัดระบบการบริหารสับสนระหว่างบทบาทผู้กำหนดนโยบาย และแผนงานงบประมาณที่เรียกว่า “Steering” หรือผู้กุมบังเหียนกับบทบาทของการลงมือปฏิบัติ 4.4การจัดระบบบริหารระดับอุดมศึกษาขาดเอกภาพและความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา

11 5.การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
6.การระดมสรรพกำลังเพื่อการศึกษา

12 วิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต
ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู 1.การไม่ได้ “คนเก่งและดี” มาเรียนครู 1.1ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 1.2ระบบการคัดเลือกคนเข้าเรียนครู 1.3การประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงานในแต่ละระดับการศึกษา

13 2.กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันฝึกหัดครู
2.1ขาดเอกลักษณ์ของการฝึกหัดครูไทย 2.2ด้านหลักสูตร 2.3ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2.4ด้านการวัดผลประเมินผล

14 2.5คุณภาพของบัณฑิตครู 2.6คณาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 3.ขาดระบบการพัฒนาครูประจำการที่มีประสิทธิภาพ 3.1ปัญหาที่เกิดจากตัวครู 3.2การเรียนการสอนของครู 3.3กระบวนการอบรม/พัฒนาครูประจำการ

15 4.ภาระงานของครู 5.ค่าตอบแทน 6.ครูขาดแรงจูงใจในการทำงาน

16 บทบาทของการศึกษาในการสร้างสันติสุข
1.ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข 2.ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่ขยันอดทนมีระเบียบวินัย 3.ช่วยให้เกิดความสำนึกเห็นประโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

17 4.ช่วยดำรงค่านิยม เจตคติ และดำรงรูปแบบของสังคม
5.ช่วยให้เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า 6.ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ

18 บทบาทของครูในการสร้างสันติสุข
1.พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงขึ้น 2.จัดสร้างสถานการณ์ต่างๆที่เอื้ออำนวยการให้นักเรียนรู้จักคิด 3.พยายามปลูกฝังลักษณะนิสัยสำคัญๆให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน

19 4.การปลูกฝังค่านิยมและมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
5.การปลูกฝังความเป็นนักประชาธิปไตย 6.การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 7.การปลูกฝังทางด้านอาชีพ

20 8.การปลูกฝังวัฒนธรรม 9.การพัฒนาสังคมเมื่อเข้าไปอยู่ในชุมชนใดๆ 10.การแก้ไขปัญหาในชุมชน

21 11.การให้ความรู้เกี่ยวกับการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์
12.การธำรงความมั่นคงของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google