งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้รายวิชางานบัญชีบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้รายวิชางานบัญชีบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้รายวิชางานบัญชีบริการ
Best Practice การจัดการเรียนรู้รายวิชางานบัญชีบริการ ภายใต้ระบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ครูสุวรรณี ลิ่มชูเชื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

2 มูลเหตุจูงใจและความเป็นมา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับครู ผู้สอนด้านบัญชีบริการจะได้เข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการ พัฒนาผู้เรียนโดยตรง นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัน รัก เข้าใจใน การเรียนบัญชีอย่างสนุก เมื่อนักเรียนได้เรียนวิชางานบัญชี บริการ ซึ่งวิชาบัญชีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเข้าใจยาก เมื่อทางกลุ่มสาระฯ เปิดวิชาเพิ่มเติมนี้ขึ้นมา นักเรียนจึงไม่ค่อยสนใจเลือกเรียน การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นเรื่องการสร้างสื่อประสมขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและสนุกกับการเรียน และเข้าใจถึงบัญชีบริการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง และนำไปอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจได้

3 ตัวอย่างสื่อประสม

4

5

6 ผลการดำเนินงาน 1. ผลการหาประสิทธิภาพของวิชางานบัญชีบริการ โดยการเรียนด้วยการใช้”ชุดสื่อประสม”ผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จได้ถึงร้อยละ 80 จากการมาปฏิบัติจริง 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสถานการณ์การปฏิบัติจริงให้เกิดรูปแบบที่ถูกต้องนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับร้อยละ 80 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการการเรียน ด้วยการใช้”ชุดสื่อประสม” ของสาระการเรียนรู้ที่เรียนมา โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หลังการสอนในคาบเรียนมาปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

7 ปัจจัยส่งผลความสำเร็จ
1. ความชัดเจนของโครงการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุด “สื่อประสม” 2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชางาน บัญชีบริการได้ 3. การมีความรับผิดชอบ และสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดีขึ้น สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้รายวิชางานบัญชีบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google