งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ My favorite sports ชื่อครูผู้สอน นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ กีฬา (Sport) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ได้ผ่อนคลาย ได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย และทำให้ได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะได้มีสุขภาพขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระก็ได้จัดหน่วยการเรียนรู้เรื่องกีฬาอยู่ในแต่ละกลุ่มสาระ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่องของกีฬาไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ ศึกษา คำศัพท์ ความหมาย ประวัติความเป็นมา กีฬา ไทย กีฬาต่างชาติ และการสนทนา เกี่ยวกับกีฬาในสถานการณ์ต่างๆด้วย ดังนั้น กีฬาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรา การจัดทำโครงงานเกี่ยวกับกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง My favorite sports ขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า ประวัติกีฬาแต่ละชนิด และศึกษาคำศัพท์ รากศัพท์ของชื่อกีฬาแต่ละประเภทได้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ และรากศัพท์ บทบาท ครูเป็นผู้อำนวยการสอนของประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ชุดกิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ เกมส์ บทสนทนา ผลงาน บัตรคำศัพท์ แฟ้มสะสมผลงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนจะบอกชาวต่างชาติอย่างไร เพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาไทย คำถามประจำหน่วย นักเรียนรู้ไหมว่ากีฬามีอะไรบ้าง คำถามประจำบท นักเรียนตอบได้ไหมว่ากีฬาชนิดใดบ้าง ที่ไม่มีในประเทศไทย

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ ใบงาน ใบความรู้ บทสนทนา
เครื่องมือ ใบงาน ใบความรู้ บทสนทนา วิธีการ การนำเสนอ หน้าชั้นเรียน บัตรคำศัพท์ แฟ้มสะสมงาน

6 บทสรุปของโครงงาน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกีฬา
รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกีฬา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ จัดทำโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google