งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน ระบบงานที่สร้างสรรค์. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบระบบงาน และพัฒนา งานจำเป็นต้องศึกษา รายละเอียดของงาน โดย ทำการศึกษางานเดิม เขียนผัง ระบบงานงานเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน ระบบงานที่สร้างสรรค์. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบระบบงาน และพัฒนา งานจำเป็นต้องศึกษา รายละเอียดของงาน โดย ทำการศึกษางานเดิม เขียนผัง ระบบงานงานเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ระบบงานที่สร้างสรรค์

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบระบบงาน และพัฒนา งานจำเป็นต้องศึกษา รายละเอียดของงาน โดย ทำการศึกษางานเดิม เขียนผัง ระบบงานงานเดิม คิดวเคราะห์ และ ออกแบบระบบงานใหม่ การออกแบบระบบงาน และพัฒนา งานจำเป็นต้องศึกษา รายละเอียดของงาน โดย ทำการศึกษางานเดิม เขียนผัง ระบบงานงานเดิม คิดวเคราะห์ และ ออกแบบระบบงานใหม่

3 สาระการเรียนรู้

4 สามารถวิเคราะห์งาน ออกแบบระบบงาน โดย ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์มาพัฒนางาน อย่างตั้งใจ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถอธิบายชั้นตอนของการ วิเคราะห์งานได้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบบงานเดิมและ ระบบงานใหม่ที่ต้องการได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบงานใหม่ที่ ต้องการได้ ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบระบบงานเดิมกับ ระบบงานใหม่ได้ ผู้เรียนสามารถประเมินคุณภาพระบบงาน ใหม่ได้ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและตั้งใจในการ ทำงาน

6 การประเมินการเรียนรู้ของ ผู้เรียน การประมินความพร้อมก่อนเรียนด้วยแบบ สำรวจ จะทำให้ทราบพื้นฐาน ความรู้ของ ผู้เรียนก่อนเรียน แบบประเมินการวิเคราะห์งาน จะทำให้ทราบ ถึงความเข้าใจและความสามารถของ ผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินระบบงาน จะทำให้ทราบถึง ความสามารถในการสังเคราะห์งานของ ผู้เรียน แบบประเมินการนำเสนองานด้วย PowerPoint จะเป็นการสะท้อนความคิด และสรุปความรู้ของผู้เรียน แสดงถึงความ ชื่นชมยินดีในผลงานของนักเรียน และ แสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ ทำงาน

7 กิจกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ ) 6. เปรียบเทียบ และพิจารณาถึงความจำเป็น ในการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน การทำงานของระบบงานใหม่ โดยคำนึง ความต้องการของผู้ใช้งานในระบบใหม่ และข้อมูลพื้นฐานของระบบงานใหม่ที่ ได้รับจากการสำรวจ 7. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประเมินคุณภาพของ ระบบงานใหม่ที่กลุ่มตนออกแบบ 8. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปงานที่ออกแบบ ได้ในรูปของ PowerPoint และนำเสนอ ให้เพื่อนร่วมชั้นร่วมกันสะท้อนความ คิดเห็นต่องาน

8 ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทักษะการสรุปความรู้ ทักษะการทำงานกลุ่ม

9 กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ศึกษาเนื้อหา และวิธีการ 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันคิด วิเคราะห์ระบบงานที่ต้องการ ให้ผู้เรียน ออกแบบงานที่แต่ละกลุ่มทำโดยแสดงถึง กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ในรูปของ สิ่งพิมพ์ Brochure และ ให้ผู้เรียนนำไป แสดงถึงผลงานที่ผู้เรียนวางแผนในการ ทำงาน ต่อผู้ปกครอง 3. ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของระบบงาน ที่ต้องการ 4. ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานเดิม โดยทำการ สำรวจข้อมูลพื้นฐานของระบบงานเดิม 5. เขียนรูปภาพระบบงานเดิม และระบบงาน ใหม่

10 1.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 2.สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่างเข้าใจ และมีความสุข เคารพในความคิดของ เพื่อน ๆ 3.มีความภาคภูมิใจในชิ้นงาน และภาระงาน ที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง 4.ทราบถึงความสามารถ ระดับความสำเร็จ และคุณภาพในการทำงานของตนเอง 1.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 2.สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่างเข้าใจ และมีความสุข เคารพในความคิดของ เพื่อน ๆ 3.มีความภาคภูมิใจในชิ้นงาน และภาระงาน ที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง 4.ทราบถึงความสามารถ ระดับความสำเร็จ และคุณภาพในการทำงานของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน ระบบงานที่สร้างสรรค์. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบระบบงาน และพัฒนา งานจำเป็นต้องศึกษา รายละเอียดของงาน โดย ทำการศึกษางานเดิม เขียนผัง ระบบงานงานเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google