งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มองไม่เห็นก็เรียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มองไม่เห็นก็เรียนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มองไม่เห็นก็เรียนได้

2 ทำไมต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับ คนพิการทางสายตา
   “ผู้พิการทางสายตาก็ต้องการเรียนรู้เหมือนกัน” จึงน่าจะมีการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหมาะกับคนที่พิการทางสายตาโดยสร้างเป็น CAI ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของของพวกเขา

3 วัตถุประสงค์ ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนพิการทางสายตา
สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนพิการทางสายตาได้ ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนพิการทางสายตาได้

4 เป้าหมายของโครงงาน บทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI สำหรับคนพิการทางสายตาโดยจัดทำสื่อที่สามารถให้ผู้เรียนพูดโต้ตอบกับสื่อ CAI ได้โดยไม่ต้องใช้มือหรือสายตาในการเรียนรู้เนื้อหาในสื่อCAI

5 ขั้นตอนการทำโครงงาน ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อ วัตถุประสงค์ วางแผนการทำงาน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ข้อมูลออนไลน์ และโรงเรียนสอนคนตาบอด ประชุมกลุ่มเพื่อนำข้อมูลมาออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นำไปทดลองใช้กับนักเรียนตาบอด ประเมินผลการใช้ สรุปผลการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

6

7 CAI ที่ภูมิใจนำเสนอ

8 สิ่งที่ได้จากโครงงาน
ประสบการณ์การทำงานกลุ่ม การฝึกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การได้ฝึกคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ความภูมิใจที่ได้ช่วยให้คนพิการทางสายตาได้เรียนรู้

9 ข้อเสนอแนะหลังจากเสร็จสิ้นโครงงาน
การทำงานกลุ่มต้องมีการยอมรับความคิดเห็น และช่วยกันเสนอแนะความคิดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก จึงควรศึกษาตัวอย่างงาน CAI อื่น ๆ มาก ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างผลงาน ควรมีการสร้าง CAI สำหรับผู้พิการทางสายตาในวิชาอื่น ๆ

10 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt มองไม่เห็นก็เรียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google