งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน
เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2 สาระสำคัญ การบอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับการถักไหมจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีความเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆเกี่ยวกับศิลปะการถักไหมจีน บอกวิธีการและขั้นตอนการทำการถักไหมจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ - ศิลปะการถักไหมจีนมีความสำคัญหรือไม่
คำถามสร้างพลังคิด - ศิลปะการถักไหมจีนมีความสำคัญหรือไม่

5 คำถามประจำหน่วย ทำอย่างไรถึงจะช่วยอนุรักษ์ศิลปะการถักไหมจีนของจีนให้คงอยู่ต่อไป

6 คำถามประจำบท - ประวัติความเป็นมาของไหมจีนคืออะไร - เงื่อนต่างๆของศิลปะการถักไหมจีนมีความหมายอย่างไร

7 เกณฑ์การประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการนำเสนอ แบบประเมินรูปเล่มรายงาน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบหลังเรียน

8 การพัฒนาแนวคิดสำหรับการทำโครงงาน
เป้าหมาย ( Goal ) : เพื่อให้นักเรียนทราบถึงศิลปวัฒนธรรมจีน ( การถักไหมจีน ) รวมทั้งประวัติความเป็นมา ความหมายของเงื่อนต่างๆ บทบาท ( Role ) : นักเรียนเป็นผู้จำลองสถานการณ์จริง กลุ่มผู้ชม ( Audience ): ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาระงาน ( Product) : รูปเล่มรายงาน ลายของไหมจีน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google