งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 8
วัน ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา น.

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมัก ประเภทปุ๋ย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 457 349 542 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 83 184 124 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 150 58 129 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 4,334 1,000 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน (บาท) 22,790 22,920 24,760

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายได้ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม สรุปรวมทั้งหมด ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 27,157.90 16,352.06 33,501.10 786,669.02 ยอดจำหน่าย (บาท) 161,809.63 104,565.97 196,230.14 5,575,696.90 ยอดรายรับ (บาท) 22,349.19 14,319.93 23,737.54 743,489.64

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรุปจำนวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล นักศึกษา 1,372 บุคลากร 519 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,191

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3 การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 การจัดต้นไม้สวนหย่อมอาคารสำนักงานอธิการบดี

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

9 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.5 สรุปผล Eco Index ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

10 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
เอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 7 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

11 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเก็บข้อมูล Eco Index (เอกสารแนบ 7)ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2556

12 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ Green ของส่วนงาน

13 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ Green ของส่วนงาน

14 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการงดใช้กล่องโฟมและพลาสติกในร้านค้าและโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

15 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google