งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน (ต่อ)
การศึกษาด้วยตนเองโดยวีดีโอ และ เทป 1. ความปลอดภัยในโรงงาน 2. 5 ส. 3. ระบบการประกันคุณภาพสินค้า (ISO 9000) Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

2 อบรมเคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
กิจกรรมหลังประกาศผลการคัดเลือก อบรมเคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ Cooperative Education อธิการบดีให้โอวาท อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พบนักศึกษา SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

3 Cooperative Education กระบวนการหลังออกปฏิบัติงาน-กลับสู่มหาวิทยาลัย
กระบวนการติดตามนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน กระบวนการนิเทศ ประเมินคุณภาพนักศึกษา สถานประกอบการ สาขาวิชา และสำนักงานโครงการ กิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงาน สัมภาษณ์ นำเสนอผลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

4 การนำเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)
กิจกรรมนักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน Cooperative Education การนำเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์) SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

5 นิเทศงาน Cooperative Education
นักศึกษาต้องได้รับการนิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยคณาจารย์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 5 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

6 นิเทศงาน (ต่อ) Cooperative Education
สร้างความสัมพันธ์ มทส - สถานประกอบการ ได้ข้อมูลย้อนกลับด้านหลักสูตร แลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัยและพัฒนา Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 6 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

7 กิจกรรมนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจฯ
Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 7 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

8 สัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน Cooperative Education สัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 8 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

9 การนำเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน (ต่อ) Cooperative Education การนำเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 9 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

10 การประเมินผล Cooperative Education ประเมินผลรายงาน ประเมินโดย
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลรายงาน ประเมินโดย Supervisor อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจฯ Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 10 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

11 การรับรองนักศึกษา (สัมฤทธิบัตร)
Cooperative Education - มทส - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 11 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

12 กลยุทธ์ที่นำบุคคลเป้าหมายร่วมโครงการ
- นักศึกษา - คณาจารย์ - สถานประกอบการ Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 12 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

13 การประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอโครงการกับทีมผู้จัดการในโรงงาน
Cooperative Education นำเสนอโครงการกับทีมผู้จัดการในโรงงาน SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 13 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

14 นำเสนอโครงการกับผู้บริหารระดับสูง
การประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ) Cooperative Education นำเสนอโครงการกับผู้บริหารระดับสูง SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 14 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

15 การประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ)
Cooperative Education ชี้แจงโครงการในที่ประชุมกรรมการ สภาอุตสาหกรรม สมาคมต่าง ๆ SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 15 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

16 เชิญคณาจารย์ และบุคลากร มทส นิเทศดูงานสถานประกอบการเป็นครั้งคราว
การประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ) เชิญคณาจารย์ และบุคลากร มทส นิเทศดูงานสถานประกอบการเป็นครั้งคราว Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 16 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

17 สหกิจศึกษา ให้มากกว่าการเสริม สร้างทักษะงานอาชีพ
เสริมสร้างการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ทราบความถนัดในงานอาชีพของตนเอง เพิ่มทักษะการหางานและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 17 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

18 CO-OP OFFICE มหาวิทยาลัย TUNS (TECHNICAL UNIV OF NOVA SCOTIA)
Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 18 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

19 CO-OP OFFICE มหาวิทยาลัย TUNS (TECHNICAL UNIV OF NOVA SCOTIA)
Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 19 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

20 CO-OP (LIBRARY) มหาวิทยาลัย TUNS
Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 20 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

21 CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF GUELPH
ห้องสมุดอาชีพ เก็บบรรณานุกรมสถานประกอบการ และรายงานเก่า Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 21 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

22 CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF GUELPH
Cooperative Education ห้องสมุดอาชีพของ CO-OP ซึ่งจะเก็บข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่เสนองานให้นักศึกษาทำ และรายงานเก่า SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 22 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

23 CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF WATERLOO
Cooperative Education ห้องสมุดอาชีพของ CO-OP ซึ่งจะเก็บข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่เสนองานให้นักศึกษาทำ และรายงานเก่า SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 23 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

24 CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF WATERLOO
Cooperative Education บอร์ดติดประกาศรับสมัคร/นัดสัมภาษณ์ ประกาศผลสัมภาษณ์ต่างๆ ซึ่งยาวมาก เพราะมี นศ. CO-OP ประมาณ 10,000 คน SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 24 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2

25 CO-OP OTHER UNIVERSITY OF WATERLOO
Cooperative Education ห้องทำงานของ CO-OP COORDINATION ซึ่งจะใช้เป็นห้องสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 25 D:CD Co-op 2 F:ประสบการณ์ก่อตั้ง 2


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google