งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน
การบริการวิชาการ การรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน เดือน จำนวน (คน) มกราคม 165 กุมภาพันธ์ 131 มีนาคม 300 เมษายน 248 พฤษภาคม 24 มิถุนายน 518 กรกฎาคม 385 สิงหาคม 147 กันยายน 677 ตุลาคม 149 พฤศจิกายน 133 ธันวาคม 123

2 แสดงกราฟการรับบริจาคร่างกาย
การบริการวิชาการ แสดงกราฟการรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 จำนวน 3,000 คน

3 การจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2551
- มีศพที่เข้ารับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 229 ราย มีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ามาร่วมงาน ทั้งสิ้น 6 คณะ จำนวน 600 คน - มีประชาชนเข้ามาร่วมงาน จำนวน 6,500 คน - ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 1,975, บาท - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานคิด เป็นร้อยละ 99

4 ภาควิชาที่ขอรับบริการ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
การเตรียมครูใหญ่สดแก่ภาควิชาคลินิก ภาควิชาที่ขอรับบริการ วันที่ เดือน พ.ศ. จำนวนครูใหญ่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2551 3 Cadavers 4 สิงหาคม 2551 1 Cadaver 2 กันยายน 2551 17-18 กันยายน 2551 4 Cadavers 6 มกราคม 2552 18 มีนาคม 2552 27-28 พฤษภาคม 2552 5 สิงหาคม 2552 2 Cadavers 29-30 กรกฎาคม 2552 5 Cadavers 8-9 กันยายน 2552

5 ภาควิชาที่ขอรับบริการ
การเตรียมครูใหญ่สดแก่ภาควิชาคลินิก ภาควิชาที่ขอรับบริการ วันที่ เดือน พ.ศ. จำนวนครูใหญ่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ 21 มกราคม 2552 20 Temporal bone 29 มกราคม 2552 3 Cadavers 18-19 กุมภาพันธ์ 2552 10 Cadavers 11 Half - head 30 กรกฎาคม 2552 2 Cadavers 9 กันยายน 2552 6 Cadavers

6 สถาบันการศึกษาที่ขอรับบริการ
การเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลินสำหรับสถาบันการศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่ขอรับบริการ วันที่ เดือน พ.ศ. จำนวนครูใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 12 พฤษภาคม 2551 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 12 ร่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 13 พฤษภาคม 2551 - ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 6 ร่าง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 4 โครง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2551 โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 7 กรกฎาคม 2551 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 1 ร่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 14 มกราคม 2552 - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 7 โครง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จ.นครราชสีมา 24 มีนาคม 2552

7 สถาบันการศึกษาที่ขอรับบริการ
การเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลินสำหรับสถาบันการศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่ขอรับบริการ วันที่ เดือน พ.ศ. จำนวนครูใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 พฤษภาคม 2552 - โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 7 โครง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 14 พฤษภาคม 2552 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 12 ร่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จ.พะเยา 21 พฤษภาคม 2552 - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 27 โครง - ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 22 ร่าง วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จ.พิษณุโลก 26 มิถุนายน 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 29 มิถุนายน 2552 - ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 6 ร่าง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 2 โครง - โครงแบบร้อย 2 โครง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จ. นครพนม 17 กรกฎาคม 2552 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 2 ร่าง คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 20 กรกฎาคม 2552 โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 2 โครง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 28 สิงหาคม 2552 - โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 1 โครง


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google