งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายสนับสนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายสนับสนุน
นักวิจัย ระดับ 3 (26,000 บาท) เชี่ยวชาญพิเศษ (26,000 บาท) เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (13, ,000 บาท) ศ. นักวิจัย ระดับ 2 (19,800 บาท) เชี่ยวชาญ ระดับ 9 (9, ,900 บาท) รศ. เชี่ยวชาญ (19,800 บาท) นักวิจัย ระดับ 1 (11,200 บาท) ชำนาญการ (11,200 บาท) ชำนาญการ (7,000 บาท) ชำนาญการ (7,000 บาท) ชำนาญการ ระดับ 8 (ค่าตอบแทน 3,500 บาท) ผศ. นักวิจัย นักปฏิบัติการวิจัย (วิชาชีพเฉพาะ) ผู้ช่วยวิจัย (สนับสนุนวิชาการ) เจ้าหน้าที่วิจัย (สนับสนุนวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายสนับสนุน ชื่อตำแหน่งเปลี่ยน ข้าราชการเป็น สายสนับสนุน นักวิจัย

2 ข้อบังคับ/ประกาศด้านความก้าวหน้า
ตำแหน่ง ประกาศ/ข้อบังคับ นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.2552 (ข้าราชการ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2550

3 ข้อบังคับ/ประกาศด้านความก้าวหน้า
ตำแหน่ง ประกาศ/ข้อบังคับ นักปฏิบัติการวิจัย (วิชาชีพเฉพาะ) (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย และนักปฏิบัติการวิจัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2552 ผู้ช่วยวิจัย (สนับสนุนวิชาการ) เจ้าหน้าที่วิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าใน ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2552

4 ความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่ง
นักวิจัย (ข้าราชการ) ชำนาญการ 8 เชี่ยวชาญ 9 เชี่ยวชาญพิเศษ 10 นักวิจัย (พนักงานฯ) นักวิจัยระดับ 1 / นักวิจัยระดับ 2 / นักวิจัยระดับ 3 นักปฏิบัติการวิจัย (พนักงานฯ) ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ* *เงื่อนไขการเสนอผลงานต่างกัน / เงินประจำตำแหน่งต่างกัน ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานฯ) เจ้าหน้าที่วิจัย (พนักงานฯ)


ดาวน์โหลด ppt พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google