งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

2 (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้) (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้)
เอกสารประกอบการสอน 1. งานสอน ผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญ เอกสารประกอบ การขอ ผศ. บทความวิจัย หรือ งานวิจัย (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้) งานวิชาการในลักษณะอื่น* 2. ผลงานวิชาการ คุณภาพดี ตำรา/หนังสือ หรือ งานแต่งหรือเรียบเรียง (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้) บทความวิชาการ * เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล

3 (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้)
เอกสารคำสอน 1. งานสอน ผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญพิเศษ เอกสารประกอบ การขอ รศ. บทความวิจัย หรือ งานวิจัย (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้) งานวิชาการในลักษณะอื่น* 2. ผลงานวิชาการ คุณภาพดี แต่งหรือเรียบเรียง หนังสือ/ตำรา * เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล

4 (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้)
1. งานสอน ผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ เอกสารที่แสดงความเชี่ยวชาญ ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาจากเอกสารที่เขียนในรูปแบบใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องเคยใช้ทั้งภายในและภายนอก หรือเป็นเอกสารในการบรรยายก็ได้ เอกสารประกอบ การขอ ศ. บทความวิจัย หรือ งานวิจัย (อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้) งานวิชาการในลักษณะอื่น* 2. ผลงานวิชาการ คุณภาพดี แต่งหรือเรียบเรียง หนังสือ/ตำรา * เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล


ดาวน์โหลด ppt เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google