งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552
เอกสาร การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3 ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่
กอง / สำนัก / สถาบัน กลุ่มงาน / งาน ตำแหน่ง จำนวนบุคลากรที่พึงมี

4 โครงสร้างการแบ่งส่วน หน่วยงานในกอง
โครงสร้างการแบ่งส่วน หน่วยงานในกอง * โครงสร้างแบ่งส่วนงาน * โครงสร้างอัตรากำลัง * การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ

5 บัญชีการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

6 * ชื่อตำแหน่งในการบริหาร * ชื่อตำแหน่งในสายงาน
รายละเอียดของบัญชี * ตำแหน่งเลขที่ใหม่ * ชื่อตำแหน่งในการบริหาร * ชื่อตำแหน่งในสายงาน * ระดับ * ประเภท

7 - มหาวิทยาลัยต้องนำเสนอบัญชีกำหนดกรอบอัตราฯต่อสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 20 - สภาสถาบันอุดมศึกษา กำหนดกรอบของตำแหน่งฯ - มหาวิทยาลัยต้องนำเสนอบัญชีกำหนดกรอบอัตราฯต่อสภามหาวิทยาลัย

8 การวางแผนอัตรากำลัง

9 สรุปจำนวนอัตรากำลังสายสนับสนุน กองบริการการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง สรุปจำนวนอัตรากำลังสายสนับสนุน กองบริการการศึกษา ตำแหน่ง ปีงบประมาณ ที่มีอยู่เดิม 2549 2550 2551 2552 รวม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา 1 2 4 นักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์

10 ขั้นตอนการปรับตำแหน่ง ของกพ. เข้าสู่ตำแหน่ง ก.พ.อ.
ขั้นตอนการปรับตำแหน่ง ของกพ. เข้าสู่ตำแหน่ง ก.พ.อ. 1. ตำแหน่งเหมือนกัน ปรับเข้าสู่ตำแหน่งเดียวกัน ปรับเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ 2. ตำแหน่งต่างกัน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป

11 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ * มีกรอบอัตรากำลัง วิธีการ * คัดเลือก * องค์คณะบุคคล *สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เงื่อนไข * ดำเนินการได้ทั้งตำแหน่งมีเงินและไม่มีเงิน

12 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กรณีปฏิบัติการระดับด้านที่มีประสบการณ์ หลักเกณฑ์ * ประเมินผลงาน - ขอบเขตของผลงาน - คุณภาพของผลงาน - ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน - ประโยชน์ของผลงาน - ความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์

13 * ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- ความอุตสาหะ - มนุษยสัมพันธ์ - ความสามารถในการสื่อความหมาย - ความรับผิดชอบ - ความประพฤติ

14 วิธีการ เงื่อนไข * สภามหาวิทยาลัยกำหนดแบบประเมิน
* ประเมินโดยองค์คณะบุคคล เงื่อนไข * เงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับที่ประเมิน

15 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

16 หลักเกณฑ์ * มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง * ผ่านการประเมิน
- ระดับ 7 ผ่านการประเมินทุกองค์ประกอบ - ระดับ 8 และ ระดับ 9 ประเมินทุกองค์ประกอบ และเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

17 หลักเกณฑ์ (ต่อ) * ผ่านการประเมินสมรรถนะ - ความเป็นผู้นำ
- การคิดเชิงกลยุทธ์ - การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน - วิสัยทัศน์ - อื่นๆ ตามที่สภาเห็นสมควร

18 หลักเกณฑ์ (ต่อ) * ผ่านการอบรมสัมมนาหลักสูตรนักบริหาร

19 วิธีการ * กรอกแบบประเมิน * สภาอุดมศึกษากำหนดแบบประเมินสมรรถนะ
* ประเมินโดยองค์คณะบุคคล

20 เงื่อนไข * ประเมินได้แม้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง * ยกเว้นการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับ ที่กำหนด เป็นตำแหน่งระดับควบ ประเมินได้เมื่อได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google