งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยนข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยนข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยนข้าราชการ
เข้าสู่ระบบแท่ง นางเบญจมาศ ศรีทองดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 โครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่งใหม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ทักษะพิเศษ ชำนาญการพิเศษ อาวุโส สูง สูง ชำนาญการ ชำนาญงาน ต้น ต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน บริหาร อำนวยการ วิชาการ ทั่วไป

3 โครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่งใหม่ ก.พ.อ.
ร่าง โครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่งใหม่ ก.พ.อ. ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ รองศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชำนาญการ ต้น อาจารย์ ปฏิบัติการ บริหาร วิชาการ ทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป รวมวุฒิต่ำกว่าปริญญาด้วย

4 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ
1. สำรวจข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ แยกประเภท ตำแหน่ง ระดับเงินเดือน 2. สำรวจว่ามีผู้รับเงินเดือนเต็มขั้นอยู่จำนวนเท่าใด เพื่อเตรียมหาวิธีการปรับเข้าระบบแท่ง แต่ทั้งนี้ต้องดูแนวปฏิบัติของ กพ.และ ก.พ.อ. ก่อน

5 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ
3. เตรียมระบบการประเมินผล 4. เตรียมระบบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะเป็นรูปแบบใด เพราะไม่มีระดับแล้ว 5. เตรียมตารางหรือกล่องสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อตำแหน่งใน มาตรา 18 ของ พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ.2547 เช่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จะจัดอยู่กลุ่มใด เป็นต้น

6 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ
6. ทำการเทียบตำแหน่งข้าราชการที่มีอยู่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องขอทำความตกลงกับ ก.พ.อ. เป็นกรณีๆ ไป ซึ่งจะต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับ กพ. และ ก.พ.อ. ที่กำหนด 7. เตรียมวิธีการจ่ายเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

7 สรุป มหาวิทยาลัยดำเนินการเลื่อนระดับบุคคลได้ตามปกติ จนกว่า ก.พ.อ. จะมีหนังสือแจ้งเวียนระงับมา การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี ข้าราชการ ถ้า ก.พ.อ. ยังดำเนินการสร้างเกณฑ์กลางไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถใช้เกณฑ์ กพ. เดิมต่อไปก่อน

8 สรุป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอาจศึกษาแนวทางของ ก.พ. เตรียมการได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องใช้เกณฑ์ของ ก.พ.อ. เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยนข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google