งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดขั้นตอนตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดขั้นตอนตำแหน่งทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดขั้นตอนตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม 4. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (เลือกข้อใด ข้อหนึ่ง มีผลการประเมินคุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป)

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถเลือกได้ 2 วิธี ต่อไปนี้ วิธีที่ 1 ประกอบไปด้วย 1.1 ผลงานวิจัย และ 1.2 ตำรา,หนังสือ,บทความทางวิชาการ ผลประเมิน = ดี วิธีที่ 2 มี 2 วิธี งานวิจัย 2 ชิ้น ผลประเมิน=ดี 2.2 งานวิจัย 1 ชิ้น ผลประเมิน= ดีมาก

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ คือ 1. การขอก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น จากอาจารย์ ไปเป็นรองศาสตราจารย์ 2. การขอก่อนครบกำหนดอายุ เช่นก่อนจะขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเป็นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ปีขึ้นไป วิธีการขอกำหนดตำแหน่งจะต้องมีผลงาน 1.1 ผลงานวิจัย และ 1.2 ตำรา,หนังสือ,บทความทางวิชาการ ผลประเมิน = ดีมาก

5 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่ง หรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (มีผลการประเมินระดับ ดี )

6 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มี 2 วิธี วิธีที่ งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ (มีผลการประเมินระดับ ดี ) วิธีที่ 2 เลือกได้ 2 วิธี คือ 2.1 งานวิจัย 2 ชิ้น ผลการประเมิน = ดี 2.2 งานวิจัย 1 ชิ้น ผลการประเมิน = ดีมาก

7 รองศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ
วิธีพิเศษ คือ 1. การขอก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น จากอาจารย์ ไปเป็นรองศาสตราจารย์ 2. การขอก่อนครบกำหนดอายุ เช่นก่อนจะขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเป็นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ปีขึ้นไป วิธีการขอกำหนดตำแหน่งจะต้องมีผลงาน 1.1 ผลงานวิจัย และ 1.2 งานแต่งตำรา หรือ หนังสือ ผลประเมิน = ดีมาก กระทำได้ต้องเป็นวิธีที่ 1 เท่านั้น

8 ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ
วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มี 2 วิธี วิธีที่ งานวิจัย หรือ 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ (มีผลการประเมินระดับ ดีมาก ) โดยมีผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 เสียง ต้องเป็นดีมาก

9 ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ
วิธีที่ งานวิจัย หรือ 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานรับใช้สังคม หรือ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ (มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น) โดยมีผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 เสียง ต้องเป็นดีเด่น

10 ศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ
1. งานวิจัย หรือ 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ (มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น) โดยมีผู้ประเมินจำนวน 5 ท่าน และ 4 ใน 5 เสียง ต้องเป็นดีเด่น


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดขั้นตอนตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google