งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานทางวิชาการ รศ. ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานทางวิชาการ รศ. ดร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานทางวิชาการ รศ. ดร
การเขียนรายงานทางวิชาการ รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2554

2 1. เท่าที่จำได้คุณทำรายงานตั้งแต่ เรียนอยู่ชั้นใด
2 1. เท่าที่จำได้คุณทำรายงานตั้งแต่ เรียนอยู่ชั้นใด ตอบ ประถมศึกษาปีที่ 3

3 2. เท่าที่จำได้คุณทำรายงานมา ทั้งหมดกี่เรื่อง ตอบ นับไม่ถ้วน /
3 2. เท่าที่จำได้คุณทำรายงานมา ทั้งหมดกี่เรื่อง ตอบ นับไม่ถ้วน / ไม่คิดจะนับ

4 3. ทุกวันนี้คุณยังทำรายงานอยู่ หรือไม่ ตอบ ยังคงทำอยู่และทำตลอดชีวิต
4 3. ทุกวันนี้คุณยังทำรายงานอยู่ หรือไม่ ตอบ ยังคงทำอยู่และทำตลอดชีวิต

5 4. คุณทราบหรือไม่ว่า รายงานคืออะไร 1. เธอมีอะไรก็รีบรายงานมาฉันไม่มี
5 4. คุณทราบหรือไม่ว่า รายงานคืออะไร 1. เธอมีอะไรก็รีบรายงานมาฉันไม่มี เวลามากนัก 2. เลขาที่ดีมีเรื่องอะไรต้องรายงานให้ เจ้านายทราบ 3. ทำไมนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ต้องทำรายงานส่งอาจารย์

6 5. รายงานทางวิชาการคืออะไร
6 5. รายงานทางวิชาการคืออะไร รายงานทางวิชาการ คือ เอกสารที่แสดงผลการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งเรียบเรียงด้วยภาษาเขียนและจัดระบบข้อมูลตามมาตรฐานนิยม

7 ทำไมต้องทำรายงานทางวิชาการ นิสิตมักตอบว่า เพื่อให้ได้คะแนนดี
7 ทำไมต้องทำรายงานทางวิชาการ นิสิตมักตอบว่า เพื่อให้ได้คะแนนดี นิสิตมักแอบคิดว่า เพื่ออาจารย์จะได้ ไม่ต้องสอนใน หัวข้อเรื่องนั้น

8 ทำไมต้องทำรายงานทางวิชาการ อาจารย์มักตอบว่า
8 ทำไมต้องทำรายงานทางวิชาการ อาจารย์มักตอบว่า เพื่อให้นิสิตค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตวางแผนการทำงานสำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นิสิตได้บริหารจัดการภารกิจหนึ่งให้สำเร็จ

9 สิ่งที่นิสิตควรรู้เมื่อต้องทำรายงานวิชาการ
9 สิ่งที่นิสิตควรรู้เมื่อต้องทำรายงานวิชาการ 1. ข้อมูลทั่วไป อาจารย์ให้ทำรายงานเรื่องอะไร อาจารย์กำหนดส่งวันที่เท่าใด เป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว

10 2. ส่วนประกอบของรายงานรูปเล่ม ส่วนหน้า - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ
10 2. ส่วนประกอบของรายงานรูปเล่ม ส่วนหน้า - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ

11 - เนื้อหา แบ่งเป็นหัวข้อ, แบ่งเป็น บท - ระบบการอ้างอิง (นามปี)
11 ส่วนกลาง - เนื้อหา แบ่งเป็นหัวข้อ, แบ่งเป็น บท - ระบบการอ้างอิง (นามปี) - การคัดลอกข้อมูล (อัญพจน์)

12 12 ส่วนท้าย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก - อภิธานศัพท์ - ดรรชนี - ปกหลัง

13 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 หน้าปก สำนวนไทย นายสิรภพ หอมจำปาดี รหัส รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

14 - ความสำคัญของสำนวนไทย - ประเด็นหลักที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
14 คำนำ - ความสำคัญของสำนวนไทย - ประเด็นหลักที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ - ประโยชน์ที่ผู้ทำรายงานได้รับ และ คำขอบคุณ

15 15 สารบัญ หัวข้อ หน้า 1. ความหมายของสำนวนไทย 3 2. ที่มาของสำนวนไทย 4
หัวข้อ หน้า 1. ความหมายของสำนวนไทย 3 2. ที่มาของสำนวนไทย 2.1 ธรรมชาติ 2.2 ความเป็นอยู่ 2.3 ขนบธรรมเนียม 2.4 วรรณกรรม 3. ประเภทของสำนวนไทย 3.1 คำคล้องจอง ซ้ำคำ 3.3 เปรียบเทียบ

16 16 เนื้อหา 1. ความหมายของสำนวนไทย “สำนวน หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 1187) ส่วนสำนวนไทย หมายถึง

17 ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
17 บรรณานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค พับลิเคชั่น.

18 18 ภาคผนวก ภาพประกอบสำนวนไทย

19 พระศุกร์ ดาวศุกร์ในระบบสุริยจักรวาล
19 อภิธานศัพท์ คำศัพท์ ความหมาย พระศุกร์ ดาวศุกร์ในระบบสุริยจักรวาล พระเสาร์ ดาวเสาร์ในระบบสุริยจักรวาล

20 ดรรชนี คำสำคัญ หน้า กลับเนื้อกลับตัว 11 งอมืองอตีน 11 ตีนเท่าฝาหอย 14
20 ดรรชนี คำสำคัญ หน้า กลับเนื้อกลับตัว งอมืองอตีน ตีนเท่าฝาหอย

21 สิ่งที่นิสิตควรรู้เมื่อต้องทำรายงานวิชาการ 1. ข้อมูลทั่วไป
21 สิ่งที่นิสิตควรรู้เมื่อต้องทำรายงานวิชาการ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ 3. ขั้นตอนการทำรายงานทางวิชาการ

22 ขั้นตอนการทำรายงานทางวิชาการ 1. เป็นงานกลุ่มต้องวางแผน งานที่ต้องทำ
22 ขั้นตอนการทำรายงานทางวิชาการ 1. เป็นงานกลุ่มต้องวางแผน งานที่ต้องทำ กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ และงบค่าใช้จ่าย งาน กำหนดวัน ผู้รับผิดชอบ 1. ค้นคว้าข้อมูล 2. เขียนโครงเรื่อง 3. หาข้อมูลเพิ่มเติม 4. เรียบเรียง

23 23 ขั้นตอน 2. ตีความจากชื่อรายงานที่อาจารย์มอบหมาย หรือเลือกเรื่อง 3. ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 4. เขียนโครงเรื่อง 5. ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 6. เรียบเรียงเนื้อหาบรรจุในหัวข้อตามโครงเรื่อง

24 7. การอ้างอิงที่มาของข้อมูล 8. ทำบรรณานุกรม 9. ทบทวน และใส่หมายเลขหน้า
24 7. การอ้างอิงที่มาของข้อมูล 8. ทำบรรณานุกรม 9. ทบทวน และใส่หมายเลขหน้า 10. ทำสารบัญ 11. เขียนคำนำ หน้าปก 12. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเข้าเล่ม

25 25 โครงเรื่อง 1. ความหมายของสำนวนไทย 2. ที่มาของสำนวนไทย 2.1 ธรรมชาติ
1. ความหมายของสำนวนไทย 2. ที่มาของสำนวนไทย 2.1 ธรรมชาติ 2.2 ความเป็นอยู่ 2.3 ขนบธรรมเนียม 2.4 วรรณกรรม 3. ประเภทของสำนวน 3.1 คำคล้องจอง 3.2 ซ้ำคำ 3.3 เปรียบเทียบ

26 ถูก 8 ข้อ ได้ชั่วโมงกิจกรรม
26 จงตอบคำถาม 10 ข้อ ถูก 8 ข้อ ได้ชั่วโมงกิจกรรม 1. คุณทำรายงานวิชาการตั้งแต่อายุเท่าใด เรียนอยู่ชั้นใด 2. ทำไมคุณทำรายงานทางวิชาการ 3. คุณได้ประโยชน์ใดบ้างจากการทำรายงานวิชาการ

27 4. รายงานวิชาการคืออะไร 5. หัวใจสำคัญของรายงานวิชาการ
27 4. รายงานวิชาการคืออะไร 5. หัวใจสำคัญของรายงานวิชาการ รูปเล่ม อยู่ที่ส่วนประกอบใด 6. ทำไมต้องวางแผนการทำงานก่อน ทำรายงานวิชาการ

28 7. ทำไมต้องค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นก่อนเขียนโครงเรื่อง
28 7. ทำไมต้องค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นก่อนเขียนโครงเรื่อง 8. การอ้างอิงที่มาของข้อมูลในรายงานเขียนไว้เพื่ออะไร 9. ส่วนท้ายของรายงานรูปเล่มที่จำเป็นต้องมีคือส่วนใด 10. เมื่อคุณส่งรายงานทางวิชาการไปแล้วต้องการได้คะแนน กี่ % เพราะเหตุใด

29 จงเขียนแผนผังความคิดเรื่อง “การเขียนรายงานวิชาการ”
29 จงเขียนแผนผังความคิดเรื่อง “การเขียนรายงานวิชาการ” ที่ได้ฟังบรรยายในวันนี้

30 ส่งกระดาษคำตอบที่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม
30 ส่งกระดาษคำตอบที่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม

31 ขอให้ทำรายงานวิชาการ
31 ขอให้ทำรายงานวิชาการ อย่างมีความสุข สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานทางวิชาการ รศ. ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google