งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
Examination Managing System for Human Resource Management

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ: COE ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญา บั้งทอง รหัสนักศึกษา นายจารุพงศ์ จันทวัติ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

3 เนื้อหาที่จะนำเสนอ หน้าที่ของระบบ การออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ สรุป

4 หน้าที่ของระบบ จัดการสอบวัดความรู้เข้าทำงานแบบ Online
ตรวจผลการสอบอัตโนมัติ จัดทำรายงานผลการสอบ

5 Data Flow Diagram

6 การออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล
แบ่งออกเป็น 7 กระบวนการหลัก การกำหนดตำแหน่งงาน การบันทึกรายชื่อผู้สมัครงาน การจัดการข้อสอบ การทำข้อสอบของผู้สมัคร การประมวลผลการสอบ การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ การจัดการชื่อผู้ใช้ระบบ

7

8

9

10 User Interface

11 Examination Managing System for Human Resource Management
ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร วิศวกร-คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา พนักงานบัญชี 2 อัตรา พนักรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา Click Click Click

12 รายละเอียดการสอบ ตำแหน่งงาน วิศวกร-คอมพิวเตอร์ ชื่อผู้สมัคร นายกขค คขก เวลาที่ใช้ในการสอบ 1:30:00 จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ถอยกลับ เริ่มทำข้อสอบ

13 คำตอบที่ตอบไปแล้ว 0/20 ข้อ
ข้อที่ 1/20 ก่อนหน้า ถัดไป เหลือเวลา 1:30:00 คำถาม = ? คำตอบ 10 20 30 ถูกทุกข้อ คำตอบที่ตอบไปแล้ว 0/20 ข้อ

14 Examination Managing System for Human Resource Management
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน วิศวกร-คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา พนักงานบัญชี 2 อัตรา พนักรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา Menu bar สร้างตำแหน่งงาน สร้างข้อสอบ จัดการรายชื่อผู้สมัคร ตรวจข้อสอบ จัดทำรายงาน จัดการรายชื่อผู้ออกข้อสอบ

15 สร้างตำแหน่งงาน รายละเอียดของตำแหน่งงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ ชื่องาน อายุ ถึง แผนก จำนวน เงินเดือน การศึกษา คุณสมบัติที่ต้องการ เลือกจากแม่แบบ ประสบการณ์ กำหนดเอง ต่อไป

16 สร้างตำแหน่งงาน กำหนดรูปแบบข้อสอบ เพิ่ม ลบ ถอยกลับ ต่อไป หมวดหลัก
หมวดย่อย รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ น้ำหนัก(%) ภาษา ภาษาอังกฤษ เติมคำ 20 30 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ หลายตัวเลือก 60 70 เพิ่ม ลบ ถอยกลับ ต่อไป

17 สร้างตำแหน่งงาน เกณฑ์ในการคัดเลือก เพิ่ม ลบ ถอยกลับ ต่อไป หมวดหลัก
หมวดย่อย เกณฑ์ (%) ภาษา ภาษาอังกฤษ >= 60 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ >= 50 เพิ่ม ลบ ถอยกลับ ต่อไป

18 สร้างตำแหน่งงาน ผู้ทำการออกข้อสอบ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ผู้ออกข้อสอบ หมวดหลัก หมวดย่อย จำนวนข้อ …. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... เพิ่ม ลบ เพิ่มผู้ออกข้อสอบ เสร็จ

19 สร้างตำแหน่งงาน เพิ่มผู้ออกข้อสอบ ชื่อ Username ตกลง ยกเลิก

20 สร้างข้อสอบ เลือกตำแหน่งงาน วิศวกร-คอมพิวเตอร์ ถอยกลับ ต่อไป

21 สร้างข้อสอบ หมวด ภาษาอังกฤษ + + + + หมวด คณิตศาสตร์ + + + เสร็จ

22 จัดการรายชื่อผู้สมัคร
เลือกตำแหน่งงาน วิศวกร-คอมพิวเตอร์ ถอยกลับ ต่อไป

23 จัดการรายชื่อผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล Abc Def เพิ่ม ลบ เสร็จ

24 ตรวจข้อสอบ เลือกตำแหน่งงาน วิศวกร-คอมพิวเตอร์ ถอยกลับ ต่อไป

25 ตรวจข้อสอบ รายละเอียด ตำแหน่งงาน – วิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบ - 22/25 คน ถอยกลับ เริ่มการตรวจข้อสอบ

26 ตรวจข้อสอบ ผลการประเมิน ผ่านการประเมิน: 7 คน เสร็จ ชื่อ-สกุล คะแนน ผล
1 Abc def 78 ผ่าน ผ่านการประเมิน: 7 คน เสร็จ

27 จัดทำรายงาน เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการจัดทำ ผลการสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ กระดาษคำถาม เฉลย ถอยกลับ ต่อไป

28 จัดทำรายงาน เลือกตำแหน่งงาน วิศวกร-คอมพิวเตอร์ ถอยกลับ จัดทำรายงาน

29 จัดการรายชื่อผู้ออกข้อสอบ
ชื่อ-สกุล Username 1 Administrator admin เพิ่ม ลบ เสร็จ

30 สรุป ขณะนี้ได้ทำการออกแบบ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram), ผังงาน (Flowchart), ฐานข้อมูล (Database schema) และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และเริ่มพัฒนาระบบต่อไป

31 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google