งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5

2

3

4

5

6

7 การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์
การเขียนรายงานการวิเคราะห์ มีทั้งแบบฉบับสมบูรณ์ฉบับเต็ม และแบบฉบับสั้น กรณีรายงานแบบไม่เป็นทางการจะเขียนรายงานที่เป็นฉบับสั้น แต่จะครอบคลุมสาระสำคัญของการวิเคราะห์ ใช้ภาษาง่ายๆ เรียบเรียงโดยใช้ความคิดเป็นของตนเอง ประกอบด้วย..... วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ รายงานที่เป็นฉบับสั้น อาจมีความยาวเพียง 1 หน้ากระ ดาษ A4 จนถึง 3-6 หน้ากระดาษ A4 และถึงแม้จะเป็นฉบับสั้น แต่ก็ควรมีสาระสำคัญที่ครบถ้วน

8

9 ตัวอย่างหัวข้อ ในการทำงานวิเคราะห์

10 - วิเคราะห์นักศึกษาใหม่ (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)
- วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา (น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์การตกออกซ้ำชั้น (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์การสละสิทธิ์ของนักศึกษา (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่อาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์หลักสูตร (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการใช้สาธารณูปโภค (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร (จ.บุคคล,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

11 - วิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์(น.พัสดุ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)
- วิเคราะห์การบริหารวัสดุ/ครุภัณฑ์ (น.พัสดุ, น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์การบริหารงบประมาณ (น.การเงิน, น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์หนังสือเข้า-ออก (จ.บริหาร) - วิเคราะห์การการเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ รศ. ศ.(น.วิเคราะห์,จ.บุคคล) - วิเคราะห์ความต้องการกรอบอัตรา ช. ชช. (น.วิเคราะห์,จ.บุคคล) - วิเคราะห์ งปม.ที่ได้รับระยะ 3ปี (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการห้องเรียนบรรยาย (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการห้องปฏิบัติการ (น.วิทย์,น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์สถิติผู้ป่วย (น.เวชสถิติ)

12 - วิเคราะห์ฐานข้อมูลการเงิน (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลอาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรงบประมาณของ คณะ/มหาวิทยาลัย (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณในปีต่อไป (น.การเงิน,น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์แนวทางในการจัดหารายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย - วิเคราะห์การพึงพาตนเองด้าน เงินรายได้ - วิเคราะห์ภาระงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (จ.บุคคล,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

13 - วิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลเพื่อการเลื่อยเงินเดือนประจำปี คณะ...มหาวิทยาลัย..(จ.บุคคล,น.วิเคราะห์)* - วิเคราะห์เปรียบความแตกต่างระหว่างทรรศนะของผู้บริหารและคณาจารย์สังกัดส่วนกลางและวิทยาเขตภูมิภาคที่มี ต่อหลักเกณฑ์และวิธีใช้ t-test (น.พัสดุ, น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)* - วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรรศนะของผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน ต่อหลักเกณฑ์และวิธีใช้ t-test(น.วิชาการ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)* - วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรรศนะของผู้บริหารและคณาจารย์ที่ตำแหน่งทางวิชาการต่างกัน ต่อหลักเกณฑ์และวิธีใช้ f-test(น.วิชาการ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)* ฯลฯ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 มีปัญหา ปรึกษา ติดต่อ.... หรือ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google