งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแนะนำในการนำเสนอโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแนะนำในการนำเสนอโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแนะนำในการนำเสนอโครงการ
โดย ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

2 วัตถุประสงค์ของการชี้แจง
รายละเอียดของส่วนนำเสนอ การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ การนำเสนอ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การประเมินการนำเสนอ น.ศ.ทุกคนจะต้องเข้าฟังการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย ยกเว้นติดสอบ

3 การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รวบรวมข้อมูล และจัดกลุ่ม เรียงลำดับก่อนหลัง ลำดับความสำคัญ เตรียมหัวข้อที่จะใส่ใน slides และเนื้อหาที่จะพูดให้เหมาะกับระยะเวลาที่กำหนดให้ ฝึกฝนการนำเสนอ ให้ download ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้นำเสนอก่อน ตามเวลาที่จะนัดหมายต่อไป

4 จะมีการเช็คชื่อระหว่างการนำเสนอด้วย
ระยะเวลารวม 15 นาที/กลุ่ม บรรยาย 10 นาที คำถาม 5 นาที เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองก่อน แสดง outline ของการนำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหา แบ่งกันพูดเป็นระยะเวลาประมาณเท่าๆกัน (พูดก่อน-หลัง หรือพูดสลับกัน) แบ่งกันตอบคำถาม จะมีการเช็คชื่อระหว่างการนำเสนอด้วย

5 สิ่งที่ควรทำในการนำเสนอ
แต่งกายสุภาพ รักษาเวลาที่ใช้ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน แสดงกิริยาที่อ่อนน้อม สุภาพ มีการจำลองหรือแสดงการทำงานประกอบการบรรยาย ให้เกียรติเพื่อนที่บรรยาย โดยการนั่งฟังอย่างตั้งใจ ไม่พูดคุยกันระหว่างที่เพื่อนนำเสนอ

6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
อย่าใช้ตัวอักษรตัวเล็ก อย่าให้ตัวอักษรกับพื้นหลังมีสีใกล้เคียงกัน อย่าเขียนเนื้อหาใน slides มาก เพื่อจะมาใช้อ่าน (ให้เขียนเฉพาะหัวข้อใน slides และให้บรรยายขยายความจะดีกว่า) อย่าใช้เวลากับ slide แผ่นใดแผ่นหนึ่ง นานเกินไป อย่าตอบคำถามโดยไม่มีความรู้

7 การประเมินการนำเสนอ คะแนนการนำเสนอ ประเมินอาจารย์ที่เข้าฟังการนำเสนอ
midterm 5% final 10% ประเมินอาจารย์ที่เข้าฟังการนำเสนอ ประเมินเป็นภาพโดยรวมของการนำเสนอเป็นรายบุคคล ความสามารถในการนำเสนอ การรักษาเวลา การแต่งกาย ฯลฯ

8 วันและเวลาสอบการนำเสนอ (Midterm)
วันพฤหัสที่ 3 และ 10 ก.ค. 50 เวลา 13:00-17:00 น. ตารางเวลาการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ขอให้แจ้งเวลาสอบของวิชาอื่นในวันดังกล่าวกับอ.วรินทร์ด้วย) ต้อง download slides กลุ่มของตัวเอง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ ก่อนการนำเสนอ หลังการนำเสนอ จะมีการติดประกาศคะแนนการนำเสนอให้ทราบ


ดาวน์โหลด ppt ข้อแนะนำในการนำเสนอโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google