งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
Outstanding Scientist Awards

2 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ความเป็นมา พ.ศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ ตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรม “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เป็นการถาวร

3 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
วัตถุประสงค์ -เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักวิทยาศาสตร์และเยาวชนให้เจริญรอยตาม เกณฑ์การตัดสิน เป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน - เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีคุณลักษณะของความคิดริเริ่ม ผลิตความรู้ใหม่ - ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล - มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม

4 รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525 - 2548
ชื่อ สาขาวิชา 2525 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต ฟิสิกส์ 2526 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี พันธุศาสตร์ 2527 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ชีววิทยา ชีวเคมี 2528 รองศาสตราจารย์ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม 2529 รองศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ สาขาเคมี 2530 ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน ฟิสิกส์ทฤษฎี 2531 ศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ สิริสิงห จุลชีววิทยา

5 รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525 - 2548
ชื่อ สาขาวิชา 2532 ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย พฤกษศาสตร์ 2533 รองศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ สัตววิทยา ชีววิทยา (พันธุศาสตร์) 2534 ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2535 ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 2536 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2537 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี

6 รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525 - 2548
ชื่อ สาขาวิชา 2538 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภน เซลล์ชีววิทยา 2539 ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุรกำพลธร ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ชีวเคมี วิทยาการระบาด 2541 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สุขสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข เคมีอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ 2542 ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา วิทยาภูมิคุ้มกัน 2543 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงาน

7 รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525 - 2548
ชื่อ สาขาวิชา 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เคมีวิเคราะห์ 2545 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตนศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2546 รองศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เคมี 2547 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 2548 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

8 ความภูมิใจของรามาธิบดี

9 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2536 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2537
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณัฐ ภมรประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อารี วัลยะเสวี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2536 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2537

10 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2548
ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน ศาสตราจารย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2548

11

12


ดาวน์โหลด ppt รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google