งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หลักสูตรการเรียนการสอน และการดำเนินการวิจัย
Plastics วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ (รหัสหลักสูตร 0119) จำนวน 20 คน / ปี Paint & Coating การดำเนินการวิจัย ด้านพอลิเมอร์และสิ่งทอได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทต่างๆ ได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม Composite materials พอลิเมอร์และพลาสติกที่ ย่อยสลายได้ Technical textiles และ functional textiles ยางธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากยาง และเทคโนโลยีสารเคลือบผิว Rubber Textile

3 ห้องปฏิบัติการทางพอลิเมอร์และสิ่งทอ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของ วัสดุพอลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการสเปกโทรสโกปี ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลและ ทางกายภาพของวัสดุ ห้องปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ Wet Processing สำหรับสิ่งทอ ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการสารเคลือบผิว ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิเมอร์

4 ศูนย์เชี่ยวชาญและหน่วยปฏิบัติการ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ (Center of Excellence in Textiles) หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลและวัสดุย่อยสลาย (Recycling Technology and Degradable Materials Research and Development Unit)

5 คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองศาสตราจารย์ อรอุษา สรวารี รองศาสตราจารย์ ดร.กาวี ศรีกูลกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล อาจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วิวรรธนะเดช อาจารย์ ดร.มัณทนา โอภาประกาศิต อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ อาจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด


ดาวน์โหลด ppt แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google