งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านหนองแปน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านหนองแปน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานีอนามัยบ้านหนองแปน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ขอให้มีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

3

4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางณัฏฐา ชัยแสง ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

5 นางสาวหนูเริ่ม ชิณพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวหนูเริ่ม ชิณพันธ์ ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางวิจิตรา ศรีทา ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา สุขภาพจิตในชุมชน) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

7 นายปิ่นทอง มิ่งสายทอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายปิ่นทอง มิ่งสายทอง ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา ยาเสพติดในชุมชน) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวรินทร์จง สงผัด ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การส่งเสริมสุขภาพ) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายวิพนธ์ จินาวัลย์ ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา เอดส์ในชุมชน) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายบุญเส็ง ชนะงาม ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายสุวิทย์ ใยเม้า รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสมกมล ใยหงส์ ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

13 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางหน่อย ขันติวงษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวยุพยงค์ พาหา ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การบริการใน ศสมช.) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวยุพยงค์ พาหา ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวยุพยงค์ พาหา ชนะเลิศการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ (สาขา อนามัยแม่และเด็ก) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอให้รักษาคุณความดีและมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ (นายอำไพ บุญสาร) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

17 ผลการประกวด นางสมกมล ใยหงส์ ชนะเลิศ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค
นางสมกมล ใยหงส์ ชนะเลิศ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค นางหน่อย ขันติวงษ์ รองชนะเลิศ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค นายบุญเส็ง ชนะงาม ชนะเลิศ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นายสุวิทย์ ใยเม้า รองชนะเลิศ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางสาวหนูเริ่ม ชินพันธ์ ชนะเลิศ สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นางวิจิตรา ศรีทา ชนะเลิศ สาขาสุขภาจิตในชุมชน นายปิ่นทอง มิ่งสายทอง ชนะเลิศ สาขายาเสพติดในชุมชน นางณัฏฐา ชัยแสง ชนะเลิศ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายวิพนธ์ จินาวัลย์ ชนะเลิศ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน นางรินทร์จง สงผัด ชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านหนองแปน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google