งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   ทีม ละมุนภัณฑ์ กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2 คณะทำงานประกอบด้วย คุณเอื้อ นายศตธรรม บุญทาศรี คุณอำนวย น.ส.จิราพร
จิตปรีชาญ คุณลิขิต น.ส.ธารทิพย์ สุภามณี คุณกิจ นายธีรศักดิ์ นรรัตน์ คุณกิจ น.ส.สุภาวัลย์ สุขหล้า คุณกิจ น.ส.สาวิตตรี เทพคำใต้ คุณกิจ น.ส.สวพรรณ ประดิษฐชัย คุณกิจ นายวุฒิศักดิ์ บัวบาน

3 เป้าหมายการจัดการความรู้
Key Terms - Knowledge เป้าหมายการจัดการความรู้ “การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล” How do we define knowledge? In order to answer that we need to talk about metadata, data and information first. Metadata - Is Information describing the characteristics of data; data or information about data; descriptive information about an organization's data, data activities, systems, and holdings. Data - Important to KM, but when existing by itself, data provides no “judgement” or “interpretation” of events; it is strictly a representation of facts, concepts, or instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means. Information - Information management is essential to KM. Information is the raw material for production of knowledge. It results when data becomes organized, patterned, grouped and/or categorized. EXPLICIT KNOWLEDGE is knowledge that can be codified and stored physically or electronically, stands on its own, is actionable and learnable. (Examples: lessons learned, analysis reports, summary documents, worksheets, etc.) C TACIT KNOWLEDGE is derived from a combination of experience, intellect, business acumen, intuition, and wisdom Residing in a person’s mind, it is difficult, if not impossible to capture and store externally. How well strategic objectives are achieved ultimately depends on our ability to harness and effectively manage these two types of knowledge. C Knowledge - Knowledge, then, is the understanding we gain through experience, observation or study. In short, knowledge is more meaningful information. Knowledge is information in context, enhanced with connectivity, judgement and intuition.

4 1. ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์
การเก็บขุมความรู้จากเรื่องเล่าเร้าพลัง + แก่นความรู้(ปัจจัยและองค์ประกอบ) 1. ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ 2. ศึกษาข้อมูลตามต้องการของฐานข้อมูล 3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรม 4. อาศัยพื้นฐานและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม

5 การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ
แก่นความรู้ (ปัจจัย/องค์ประกอบ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1. ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ ไม่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ เริ่มที่จะกล้าถามปรึกษาเพื่อนเล็กน้อย ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์พอสมควร ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์อย่างเต็มที่จนบรรลุเป้าหมาย 2.ศึกษาข้อมูลตามต้องการของฐานข้อมูล ไม่มีการศึกษาข้อมูล เริ่มสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ศึกษา เริ่มศึกษาถึงข้อมูลที่จะทำ ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง ได้รับข้อมูลและความต้องการอย่างถ่องแท้

6 การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ
แก่นความรู้ (ปัจจัย/องค์ประกอบ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เหมาะสม เริ่มศึกษาถึงข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ทดลองใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ได้เครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม 4.อาศัยพื้นฐานและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ได้นำพื้นฐานและประสบการณ์มาใช้เลย เริ่มใช้ประสบการณ์และพื้นฐานมาใช้เป็นบางครั้ง ใช้ประสบการณ์เดิมและพื้นฐานที่มีอยู่ในการพัฒนาโปรแกรม เริ่มนำพื้นฐานและประสบการณ์มาปรับใช้กับการพัฒนาโปรแกรม เอาประสบการณ์พื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้เป็นอย่างดี

7 การประเมินตนเอง (ภาพรวม)
การประเมินตนเอง (ภาพรวม) ปัจจัยความสำเร็จ ปัจจุบัน (C) เป้าหมาย (T) 1 (เริ่มต้น) 2 (พอใช้) 3 (ดี) 4 (ดีมาก) 5 (ดีเยี่ยม) 1.ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ X x 2. ศึกษาข้อมูลตามต้องการของฐานข้อมูล

8 3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรม
ปัจจัยความสำเร็จ ปัจจุบัน (C) เป้าหมาย (T) 1 (เริ่มต้น) 2 (พอใช้) 3 (ดี) 4 (ดีมาก) 5 (ดีเยี่ยม) 3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรม x 4. อาศัยพื้นฐานและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม X

9 แผนการจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ
ปัจจัยความสำเร็จ เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด 1.ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ได้รับความรู้จากเพื่อนและอาจารย์ 2.ศึกษาข้อมูลตามต้องการของฐานข้อมูล ได้รับข้อมูลและความต้องการอย่างถ่องแท้ อบรมการออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลและความต้องการของฐานข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรม

10 ได้เครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม
แผนการจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จ เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด 3.เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ได้เครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม อบรมการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนา ทราบถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรใ 4.อาศัยพื้นฐานและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม เอาประสบการณ์พื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้เป็นอย่างดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้พื้นฐานระหว่างบุคคล งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google