งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.
การวิจัยในบทบาทของ คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

2 ประเด็นคัดสรรเพื่อการเรียนรู้
ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนางานระดับอุดมศึกษา สรุปประเภทและตัวอย่างงานวิจัย การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : วิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษา ตัวอย่างงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 1 2 Best Practice ซักถาม ติดต่อ

3 หน้าที่ใดสำคัญที่สุด ทำให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด
บทบาทของมหาวิทยาลัย 1. สอน ผลิตบัณฑิต 2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ 3. บริการทางวิชาการ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หน้าที่ใดสำคัญที่สุด ทำให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด

4 ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา
สอน ผลิตบัณฑิต วิจัย สร้างองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารจัดการ การร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย

5 หน้าที่ 1… สอน 1.1 ปฏิบัติการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.2 พัฒนาและประเมินหลักสูตร 1.3 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

6 หน้าที่ 2....วิจัย 1. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
-วิจัยและพัฒนากระบวนการสอน/เทคนิคการสอนใหม่ ๆ -วิจัยและพัฒนาสื่อ/ชุดสื่อ ประกอบการสอน 2. สังเคราะห์/สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชา 3. วิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 4. วิจัยบริการทางวิชาการตามความต้องการของสังคม

7 หน้าที่ 3 บริการทางวิชาการ
วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความผ่านวารสาร บทความผ่านเว็บไซด์ นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ จัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ฯลฯ ฯลฯ

8 หน้าที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นกรรมการสมาคม ชมรม ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสานความเป็นไทย ประยุกต์ใช้ผลการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชน/ชี้นำสังคม

9 หน้าที่ 5 ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนางาน
หน้าที่ 5 ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนางาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารในองค์กร เป็นกรรมการด้านต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ

10 เฉพาะด้านการวิจัย... การวิจัย 1 เรื่อง อาจสนองได้ 3-4 หน้าที่

11 ในอนาคต อาจารย์แต่ละคน จะต้องดำเนินงานตามภารกิจอย่างครอบคลุม ครบถ้วน การประเมินการปฏิบัติงาน จะมุ่งเน้น “ผลงาน”มากขึ้น

12 ทำงานอย่างประกันคุณภาพ มีค่านิยมในการทำงานหนัก
ชาวมหาวิทยาลัย ต้อง ทำงานอย่างประกันคุณภาพ มีค่านิยมในการทำงานหนัก

13 การประเมินการปฏิบัติงาน….ในอดีต
ก. ให้ความสำคัญกับ “พฤติกรรมการทำงาน” “มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ” ควบคู่กับ ข. ผลงาน/คุณภาพงาน ผู้ได้ 2 ขั้น คือ กลุ่มไหน

14 ในอนาคต..ประเมินแบบมุ่งเน้นผลงาน
การประเมินในอนาคตจะเน้น “ประเมินแบบมุ่งเน้นผลงาน” “แจงนับผลงาน” การประเมินจะ “มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและแข่งขันแบบเสรี” คือ “ทำงานมากได้ผลตอบแทนมาก” “ไม่กำหนดขีดจำกัดบน แต่เน้นกำหนดขีดจำกัดล่าง”

15 ตัวอย่าง...การตีค่าภาระงาน/ผลงาน
สอนภายในมหาวิทยาลัย ชั่วโมง เท่ากับ 5 ภาระงาน สอนภายนอกมหาวิทยาลัย ชั่วโมง เท่ากับ 2 ภาระงาน คุมวิทยานิพนธ์ จบ 1 คน เท่ากับ 200 ภาระงาน เขียนตำรา/ประมวลสาระ 1 หน่วย เท่ากับ 300 ภาระงาน ออกข้อสอบ ข้อ เท่ากับ 2 ภาระงาน วิจัย เสร็จ 1 เรื่อง เท่ากับ ภาระงาน เขียนบทความ บท เท่ากับ 60 ภาระงาน อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม 1 หลักสูตร ภาระงาน

16 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1 เรื่อง เท่ากับ ………………………...200 ภาระงาน
วิจัยโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง เท่ากับ ..………………………300 ภาระงาน วิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ในวงเงินมากกว่า 800,000 บาท 1 เรื่อง เท่ากับ ……………………… ภาระงาน

17 ต้องได้เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
350 ภาระงาน สิ้นปีต้อง..... จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

18 รายงานผลงาน ปี 2553 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รายงานผลงาน ปี 2553 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ( 740,000 บาท) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

19 รายงาน สาระในรายงาน ควรประกอบด้วยกี่ตอน อะไรบ้าง

20 สารบัญ ส่วนที่ 1 งานสอน -ปริมาณงานสอน
-งานสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนที่ 2 งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ส่วนที่ 3 งานบริการทางวิชาการ ส่วนที่ 4 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนที่ 5 งานร่วมมือกับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

21 แนบท้ายรายงานประจำปี
PORTFOLIOS จัดทำ "แฟ้มสะสมงาน" แนบท้ายรายงานประจำปี

22 บริบท/ภาวะแวดล้อมการจัดการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ทวิภาคี ไตรภาคี การพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย งานสร้างสรรค์ในการสอน เรียนรู้จากโครงงานในชุมชน พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการ บูรณาการการสอนกับบริการทางวิชาการ บูรณาการการสอนกับการวิจัย บูรณาการการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยต้องเลี้ยงตัวเองมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google