งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.2 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ.2554 (ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.2 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ.2554 (ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.2 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ (ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน)

2 1. ชื่อโครงการ การลงทะเบียนเรียนตรงตามเงื่อนไขรายวิชา : กรณีศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 2. หน่วยงาน งานทะเบียนเรียนและงานตารางสอนตารางสอบ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล 3. ชื่อกลุ่ม ทะเบียนเรียนใหม่ ชื่อประธานกลุ่ม นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์เบอร์โทร

3 4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต นิสิตจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาต่างๆ และปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขรายวิชานั้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำนิสิต ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในระบบงานของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผลไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาให้นิสิต ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือนิสิตไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา โดยอาจไม่มีเวลาตรวจสอบหรืออาจตรวจสอบผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการตรวจสอบจากคณะเจ้าของรายวิชา เพราะคณะเจ้าของรายวิชาสามารถให้สัญญลักษณ์ W (ถอนรายวิชา) ในรายวิชาที่นิสิตกระทำผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ จึงต้องการที่จะศึกษาเรื่องการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงระบบงานของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผลต่อไป

4 5. เป้าหมายและตัวชี้วัด
5.1.) จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขรายวิชาเท่ากับศูนย์ 5.2.) ได้ข้อเสนอแนะในการลดจำนวนการลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขรายวิชา เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนต่อไป

5 6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
6.1.) เงื่อนไขรายวิชาไม่เป็นปัจจุบัน 6.2.) ไม่มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา

6 7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 7.1.) รวบรวมข้อมูลเงื่อนไขรายวิชาที่เปิดสอนของภาคฤดูร้อน 2553 ให้คณะ ตรวจสอบ 7.2.) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา ทำบันทึกแจ้งผลจากการตรวจสอบให้คณะทราบ ดำเนินการบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตตามที่คณะเห็นชอบ

7 8. ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง)
8.1.) ก่อนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ไม่เคยมีการตรวจสอบเงื่อนไข รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 8.2.) กลุ่มมีข้อเสนอแนะ ให้มีการจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการ ตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทุกครั้ง

8 8.3.) สรุปข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 - มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 8,576 คน - นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา คน คิดเป็น 5.11% - ในจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชานี้เป็นผู้ที่ได้รับ อนุญาตจากคณะให้เรียนได้ จำนวน คน คิดเป็น % ของผู้ที่ ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา ส่วนจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา และคณะ- ไม่อนุญาตให้เรียน คิดเป็น 4.79%

9 สมาชิกกลุ่ม 1. นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 2. นางปราณีต ตันมณี
1. นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 2. นางปราณีต ตันมณี 3. นางลักขณา ศิลา 4. นางวิไลรัตน์ ปิยพงศ์พัชร 5. นางสาวธัญยธรณ์ ดิลกชัยวิวัฒน์ 6. นายเอกราช สืบนาวิน


ดาวน์โหลด ppt 2.2 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ.2554 (ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google