งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 วันที่ 25 สิงหาคม 2550

2 ที่มา ความสำคัญและปัญหา
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2547ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ที่มา ความสำคัญและปัญหา (ต่อ)

4 ส่วนการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน Bachelor of Science Program in Community Public Health

6 ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Science (Community Public Health) B.Sc. (Community Public Health)

7 ปรัชญาหลักสูตร มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทั่วไป

8 วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิต มีความเป็นเอนกประสงค์ สามารถปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข และสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขได้ในทุกระดับ มีความสามารถในการบริหารและพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถบริการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขได้

9 วัตถุประสงค์หลักสูตร (ต่อ)
4. สามารถให้บริการทางวิชาการสาธารณสุขได้ 5. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขได้ทุกระดับ สามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 6. สามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

10 โครงสร้างหลักสูตร หมวด / กลุ่ม / วิชา เกณฑ์ สกอ. จำนวนหน่วยกิต
หมวด / กลุ่ม / วิชา เกณฑ์ สกอ จำนวนหน่วยกิต 1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 33 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 89 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2.2 กลุ่มวิชาเอก 1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 รวม ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 128

11 ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม
จำนวนหน่วยกิตลดลงจากเดิม 148 เป็น 128 หน่วยกิต มีรายวิชาใหม่เพิ่ม ได้แก่ - เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว - ภาวะผู้นำและการสร้างทีม - การจัดการสาธารณสุขในชุมชน - ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข - จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข - การแพทย์แผนไทย

12 ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม (ต่อ)
3. ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาเดิม 4. ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดในกลุ่มวิชาเอกเลือก


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google