งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

2 ประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดอย่างไรกับสภาข้าราชการ
ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ doc

3 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยอื่นๆ สังคมภายนอกและประเทศชาติ

4 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลความเห็นจากบุคลากร ตัวแทนบุคลากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

5 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอความเห็นจากหน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานและข้อมูลที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน

6 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรเพื่อให้ข้อมูลสู่มหาวิทยาลัย ร่วมรับรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาของบุคลากร ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสำคัญจากมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ร่วมคิดกับบุคลากรในการเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

7 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
กรรมการสภาข้าราชการ การรับรู้และเข้าใจการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ความช่วยเหลือในการนำข้อความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อช่วยในการบริหารมหาวิทยาลัย

8 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมคิดและดำเนินการเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

9 สภาข้าราชการให้อะไรกับ
สังคมภายนอกและประเทศชาติ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและหน่วยงานของรัฐและร่วมรับรู้ปัญหาและความเห็นของสังคมและประเทศชาติ

10 สภาข้าราชการควรเป็นอย่างไร
องค์การที่แสวงหาข้อมูลรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักวิชาการและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ การสื่อสารสองทางกับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเน้นการรับรู้ความคิดของบุคลากรเป็นหลัก การเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมภายในและภายนอก ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

11 กรรมการสภาข้าราชการ ใจกว้าง ปล่อยวาง ให้อภัย เข้าใจผู้อื่น
เห็นแก่ส่วนรวม อุทิศตน มุ่งมั่น รับผิดชอบ สำรวจตัวเอง พัฒนาปรับปรุงตนเอง ภูมิใจในหน้าที่

12 กรรมการสภาข้าราชการใหม่
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รัฐสภา สำนักนายก รมต. ก.พ. ก.พ.ร. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมศ. วช. สกว. ปอมท. ปขมท. รับรู้ความเห็นจากบุคลากร และผู้บริหารในหน่วยงานของตน คิด วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอ ให้ความเห็น ร่วมมือกับกรรมการสภา ขรก.ด้วยกัน

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt บทบาทสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google