งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดย อ. พิมผกา ธานินพงศ์

2 ปรัชญาของหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในทฤษฎีสถิติ ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ในทางปฏิบัติ เป็นคุณสมบัติสำคัญของบัณฑิตสถิติในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นปัจจัยในการติดตามองค์ความรู้ใหม่ทั้งในศาสตร์ของตนเองและศาสตร์อื่นๆ อย่างยั่งยืน

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการประยุกต์สถิติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อสรุปและประเมินความเชื่อถือได้ แปลผลได้ถูกต้องตามหลักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสารสนเทศระดับที่ดี ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการให้คำปรึกษาทางวิชาการสถิติ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น  พัฒนาบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม

4 จบสาขาสถิติแล้วทำงานอะไร?
1. ครู /อาจารย์ 2. นักวิชาการ/นักวิจัย เช่น นักวิจัยสถาบัน นักชีวะสถิติ นักวิจัยสังคม เป็นต้น 3. เจ้าหน้าที่สถิติในหน่วยงานหรือบริษัท/ห้างร้านองค์กรต่างๆ 4. เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล 5. พนักงานสถิติในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำงานตำแหน่งต่างๆดังนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพ ( Quality Control Staff) เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพโดยวิธีการทางสถิติ ( SPC Facilitator ) ฝ่ายควบคุมและรับประกันคุณภาพ( QRA Department ) ฝ่ายวางแผนการผลิต ( Productions Planner ) พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing Officer ) 6. เจ้าหน้าวิเคราะห์ข้อมูล 7. อื่นๆ

5 จบสาขาสถิติแล้วทำงานที่ไหน?
1. สถานศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัย โรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชน 2. โรงพยาบาล หน่วยงาน/สำนักงานหรือศูนย์วิจัยต่างๆ 3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัด 4. โรงงานอุตสาหกรรม 5. บริษัท/ห้างร้านเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ 6.หน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น 7.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8.ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันต่างๆ 9. อื่นๆ

6 ตัวอย่างงานทางด้านสถิติ

7

8

9

10

11 ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

12 และเป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขปัญหา เพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานที่กำหนดไว้
“สถิติ มีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขปัญหา เพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานที่กำหนดไว้ สถิติ สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวน การตัดสินใจทั้งในการทำงานและ การดำเนินชีวิตของเรา” อภิชาติ เจริญลาภ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ – บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน

13 ชื่อ: อนุชา บัวลา รหัส: ตำแหน่ง: Quality Assurance Supervisor Asia Zone. สถานที่ทำงาน: Bangkok, Vietnam, China งานหลักของตำแหน่ง: ตรวจสอบสินค้าก่อน โหลดตู้คอนเทรนเนอร์ วิจัยและพัฒนาสินค้า และ ติดต่อกับโรงงาน ผู้ผลิตเพื่อทำตัวอย่างสินค้า ดูแลในส่วนฝึกอบรมมาตรฐานแลกฎระเบียบ ของสินค้าตลาดอเมริกาและยุโรปให้กับทาง QC Asia Zone สถิติที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำงาน: STATISTICAL QUALITY CONTROL Military Standard 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859) Tables and etc.

14 Advance Contact Center
ชื่อ: นางสาวสุดารัตน์ ทองเฉลิมรหัสนักศึกษา: จบการศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา: สถิติ ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง: Operation Information Analysis Officer บริษัท: Advance Contact Center ลักษณะงานที่ทำ: 1.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการติดต่อของลูกค้า Call Center เช่น Satisfaction Report, Calls Performance for Inbound & Outbound Contact, KPI Reports,etc. 2.วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการปรับปรุง Call Center Performance ตาม BSC ของบริษัท 3.จัดทำรายงานเพื่อการบริหารงานของ ACC และรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารโดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ

15 ชื่อ: วราภรณ์ พิมา รหัส: ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สถิติ สถานที่ทำงาน: ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย งานหลักของตำแหน่ง: ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พัฒนาแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถิติที่เกี่ยวข้อง: วิธีการเลือกตัวอย่าง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง Hypothesis Testing Regression Analysis

16 ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม…


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google