งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ

2 Single market & production base
ที่มา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) ปีพ.ศ.2558 ตามแผนงาน การเปิดเสรีทางภาษี การเปิดเสรีทางการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น Single market & production base

3 ที่มา

4 “เลือกแข่งขันที่แรงงานราคาถูก”หรือ “เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม”เพื่อ
ที่มา ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตจะปรับตัวอย่างไร? “เลือกแข่งขันที่แรงงานราคาถูก”หรือ “เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม”เพื่อ ลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการผลิตและทดสอบ เพิ่มคุณภาพสินค้า ทำให้ราคาถูกลง

5 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) เพื่อช่วยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิต โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ CAD/CAE/CAM/Automation จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา สู่ภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะรับมือการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) ในปีพ.ศ.2558

6 Digital Engineering คืออะไร
Digital engineering is a process to realize highly complex product design and production process in shortest time during the pre-production or development stages using results of quantitative estimation of the product and production function, performance and reliability through computer, information, and modeling technology application. [NADEC 2009, Malaysia]

7 Digital Engineering

8 Product Life Cycle Management
Research Design (CAD) Analysis (CAE) Prototyping (RP) Process Design (VR) Production (CAM) Documentation (KM)

9 Digital Engineering for Enterprise
Product Design & Development Procurement & Logistic Manufacturing Sale & Distribution Customer Service & Relation Management

10 Digital Engineering for Enterprise
CAD CAE Virtual SIMULATION & VISUALISATION CAM High-Speed Digital Network System REAL-TIME COMMUN-ICATION SYSTEM ERP II (MATERIAL, INVENTORY CONTROL, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, FINANCIAL, PROJECT MANAGEMENT, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, REAL-TIME ACCESS CONTROL, ASSET, HUMAN RESOURCES)

11 ตัวอย่างการใช้ Digital Engineering
CAD CAE Virtual SIMULATION & VISUALISATION CAM High-Speed Digital Network System

12 รูปแบบของทุนวิจัย วิจัยร่วมกับภาคเอกชน
โจทย์ต้องมีความชัดเจน และเป็นความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน ประยุกต์ใช้วิศวกรรมดิจิทัลในการแก้ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลและโลหะการ แม่พิมพ์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

13 เขียน/ยื่นข้อเสนอโครงการ
รูปแบบของทุนวิจัย นักวิจัย เอกชน สวทช เขียน/ยื่นข้อเสนอโครงการ ยุติ อนุมัติ ความร่วมมือ โจทย์

14 ผลลัพธ์ที่ต้องการ สามารถแก้ปัญหาให้กับภาคเอกชนด้วยการประยุกต์ใช้วิศวกรรมดิจิทัล สามารถลดต้นทุนหรือเวลาในการผลิต และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน ภาคเอกชนสามารถนำไปขยายผลในอนาคต เกิดเครือข่ายวิจัยเข็มแข็ง

15 เอกชนลงทุนอะไรบ้าง ต้องมีวิศวกรรับผิดชอบประสานความร่วมมือ/ร่วมวิจัยกับโครงการ ลงวัสดุ/เครื่องจักร/สถานที่/สาธารณูปโภคและอำนวยความสะดวกในการวิจัยที่โรงงาน ลงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ยอมรับเงื่อนไขการรับผลประโยชน์จากการเกิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ สวทช. (เจรจาแบบมิตร)

16 ขอบคุณครับ Q&A


ดาวน์โหลด ppt Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google