งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ
คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิเคราะห์ การแข่งขันที่ยั่งยืน วิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร

2 ขั้นตอนการทำแผนธุรกิจ
เตรียมการ ประชุมวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ แต่ละหน่วยงาน จัดเตรียมวางกลยุทธ์ กำหนดยุทธวิธี ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ ควบคุม แผนฉุกเฉิน 1

3 โครงร่างแผนธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ และ ภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
กำหนดวิสัยทัศน์ และ ภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานะการณ์ปัจจัย กำหนดเป้าหมายการวางกลยุทธ์ วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิเคราะห์ การแข่งขันที่ยั่งยืน วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางด้านกฎหมาย

4 วางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด วางแผน กลยุทธ์ทางการผลิต
วางแผน กลยุทธ์ขั้นตอนการดำเนินงาน วางแผน กลยุทธ์บุคลากร วางแผน กลยุทธ์ด้านการเงิน วางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี แผนปฏิบัติการ

5 กำหนด Vision & Mission ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และปรัชญา
การตลาด และปรัชญา

6 VISION วิสัยทัศน์ MISSION ภารกิจ OBJECTIVE เป้าหมาย STRATEGIES กลยุทธ์ PERFORMANCE การปฏิบัติการ

7 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
ปัจจัยภายนอก การเมือง Political เศรษฐกิจ Economic สังคม Social เทคโนโลยี Technological 6

8 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
ปัจจัยภายใน ประวัติการดำเนินธุรกิจ ทักษะขององค์กร การบริหารจัดการ การตลาด การควบคุม นวัตกรรมใหม่ บุคลากร การเงิน 7

9 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
วิเคราะห์สถานการปัจจุบัน “Five Force” By Michael E. Potter แรงกดดัน จากผู้ผลิต สินค้าทดแทน แรงกดดัน จากผู้ป้อนวัตถุดิบ แรงกดดัน จากผู้ซื้อ แรงกดดัน จากผู้ขาย สินค้าด้วยกันเอง แรงกดดัน จากผู้เข้ามาใหม่

10 กำหนดเป้าหมาย Objective & Strategies Analysis
ปัจจุบันธุรกิจเราอยู่ในตรงไหน คำตอบวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ Key Success Factors จุดหมายใดที่ธุรกิจต้องการ คำตอบเป้าหมายทางธุรกิจ Business Objective เราจะทำอย่างไรถึงจะไปถึง คำตอบกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันที่ยั่งยืน

11 SWOT Analysis จุดแข็ง Strengths ปัจจัยภายใน & บุคลากร , ผลผลิต
& บุคลากร , ผลผลิต บริการ การจัดการ อื่น ๆ จุดอ่อน Weakness โอกาส Opportunities ปัจจัยภายนอก & การตลาด , สิ่งแวดล้อม ข้อจำกัด Threat การแข่งขัน 10 สมุทรปราการ โทร

12 ภาพรวมการวิเคราะห์SWOT
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก SWOT Analysis จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน ข้อจำกัด สรุปผล พัฒนาสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ

13 KSFs = Key Success Factors= กุญแจความสำเร็จ
มีอะไรบ้างที่จะทำให้ กลยุทธ์สำเร็จได้ Business objectives = จุดประสงค์ทางธุรกิจ - ตัวบ่งชี้ทางเดินที่เป็นภารกิจต้องไปให้ถึง

14 Structure Analysis - วิเคราะห์โครงสร้าง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โครงสร้างองค์กร Value Chain Analysis - โซ่อุปทาน - ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่าง การผลิตกับ การบริหารจัดการ

15 Marketing Plan 4P’s = Product = ผลิตภัณฑ์ = Price = ราคา
= Place = สถานที่ = Promotion= การส่งเสริมการขาย

16 แผนการผลิต การป้อนวัตถุดิบเหมาะสม Just in Time ต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำ ลดการสูญเสีย มีความปลอดภัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม

17 แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ สร้างกลยุทธ์ ประเมินผลการดำเนินงาน

18 แผนการด้านบุคลากร อัตรากำลังที่เหมาะสมกับองค์กร

19 แผนการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนด้านผลตอบแทน วางแผนการลงทุน

20 แผนงานด้านเทคโนโลยี MIS - Management Information system
- พัฒนา ความสามารถในด้านบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google