งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อะไรจาก (AFTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อะไรจาก (AFTA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อะไรจาก (AFTA)
1. การค้าของประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ น้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น 2. ได้ดุลการค้ากับประเทศต่างๆในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 3. สินค้าส่งออกของไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น 4. สินค้าเกษตรกรรม เช่น กุ้งสดแช่แข็ง สินค้าเกษตรแปรูป เช่น อาหารทะเลกระป๋อง สินค้าอุตสาหกรรม เช่น กระดาษ

2 5. สินค้านำเข้ามีราคาถูกจากอัตราภาษี
6. ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าราคาถูก 7. ประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะอาเซียนกลายเป็นตลาดการค้าเสรีขนาดใหญ่ 8. การผลักดันในเรื่องของการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) จะทำการนำเข้าและค้าขายเพิ่มมากขึ้นกับตลาดอาเซียนและตลาดโลก

3 สรุป ประเทศไทยควรกำหนดยุทศาสตร์ให้ชัดเจนเพื่อความอยู่รอดของประเทศ ดังนี้ 1. ปรับปรุงและพัฒนาด้านการวิจัย 2. พัฒนาและปรับปรุงช่องทางด้านการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ 3. พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ฐานการผลิตในไทย 4. การสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต การขนส่ง และการตลาด 5. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเพื่อการส่งออก 6. ควรขยายฐานการผลิตไปสู่จีน เนื่องจากแรงงานถูก

4 7. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
8. ไม่ควรพึ่งพิงตลาดจีน เกาหลีและญี่ปุ่น โดยขยายไปสู่ตลาดประเทศลุ่มน้ำโขง 9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การค้ากับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีให้ชัดเจน 10. รัฐบาลควรมีการจัดทำมาตรการต่างๆเพื่อรองรับกับข้อตกลงทางการค้าทุกกรอบของรัฐบาลที่ทำกับประเทศต่างๆ 11. ผู้นำและรัฐบาลไทยจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนและพร้อมในการเจรจา


ดาวน์โหลด ppt ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อะไรจาก (AFTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google