งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต

2 CAD การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ช่วยในการดัดแปลง วิเคราะห์
และหาหนทางที่ดีที่สุดในการออกแบบ

3 ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จอภาพกราฟิก อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า
CAD องค์ประกอบ HARDWARE SOFTWARE HARDWARE ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จอภาพกราฟิก อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า

4 HARDWARE ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จอภาพกราฟิก
อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า

5 SOFTWARE โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง
( COMPUTER AIDED ENGINEERING)

6 ทำไมจึงใช้ CAD เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพให้กับงาน
ลดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลผิดพลาด สร้างฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม

7 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการรออกแบบ
พิจารณาความต้องการ ลองออกแบบ การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต วิเคราะห์แบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ประเมินแบบ การตรวจและประเมินแบบ ลอกแบบ การวาดภาพอัตโนมัติ

8 ประโยชน์ของ CAD ค่าใช้จ่ายลดลง ลดเวลา ง่ายต่อการดัดแปลง แบบมีมาตรฐาน
ลดความผิดพลาด ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

9 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
CAM คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดการกับกระบวนการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม

10 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานผลิตโดยตรง
CAM แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานผลิตโดยตรง 2. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานผลิตทางอ้อม

11 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานผลิตโดยตรง
ระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิต เก็บข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิต สัญญาณสั่งงาน

12 2. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานผลิตทางอ้อม
ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการในโรงงาน สัญญาณสั่งงาน นำข้อมํลประมวลผล สรุป วางแผน เช่น งานบัญชี งานวางแผน การจัดการวัตถุดิบ การจัดการในโรงงาน

13 ควบคุมเครื่องมือการผลิต ควบคุมหุนยนต์อุตสาหกรรม
การใช้ CAD ร่วมกับ CAM ออกแบบรูปกราฟิก ควบคุมเครื่องมือการผลิต ฐานข้อมูลร่วม วิเคราะห์แบบ วางแผนกระบวนการผลิต ทดสอบ ควบคุมหุนยนต์อุตสาหกรรม วาดแบบ การจัดการในโรงงาน

14 CAD / CAM ในงานอุตสาหกรรม กำหนดตารางเวลาการผลิต
แนวคิดในการออกแบบ ฝ่ายออกแบบ วาดแบบ ตลาดลูกค้า สั่งซื้ออุปกรณ์ วางแผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิต กำหนดตารางเวลาการผลิต


ดาวน์โหลด ppt CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google