งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ (10-1-55)
สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการ คลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 1

2 AEC (1) การรวมกลุ่มประเทศ โดยมีธรรมนูญเพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการและสิทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมในกลุ่มสมาชิก เพิ่มเติมจาก WTO อาเซียนก็เช่นเดียวกัน มีการจัดทำกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อเป็นพิมพ์ เขียวในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ครอบคลุมประเด็นความมั่นคง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เสาหลักของ AEC ตลาดและฐานการผลิตร่วม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสนอภาค (ให้ความช่วยเหลือกัน) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (พัฒนาต่อไปร่วมกับประเทศอื่นในโลก อาทิ ASEAN+3 AIFTA AANZFTA AJCEP ACFTA AKFTA)

3 AEC (2) AEC ภาษีเป็น 0 และกำจัดข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) ในปี 2010 (อาเซียนเก่า 6 ประเทศ) ที่พรมแดน ส่วนในประเทศต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วย (National Treatment) นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการเปิดเสรีธุรกิจบริการ (ให้คนในอาเซียนถือหุ้นได้ถึง 70%) ในปี 2010 (แต่ประเทศไทยขอใส่ในกล่อง Sensitive ไว้ก่อน และเรายังมีพรบ. การ ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ซึ่งต้องแก้ไขในอนาคต) ในส่วนของการลงทุน เรามี BOI อยู่แล้ว การเปิดเสรีการลงทุนจึงสอดคล้องกับนโยบาย รัฐ (มีติดที่กฎหมายแต่ไม่ใช่ธุรกิจที่สำคัญ) และมีการคุ้มครองการลงทุนด้วย (ACIA) ในส่วนของการเปิดเสรีแรงงาน (มีฝีมือ) เปิดให้ประชาชนอาเซียนสามารถสมัครสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพใน 7 สาขา (อาทิ วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล )

4 AEC (3) ในประเด็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี ประเทศไทยจะเปิดเสรีบัญชีทุน (ตาม นโยบายของรัฐและสามารถใช้ Safeguard ได้) อำนวยความสะดวกในการโอน และการชำระเงินมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุน ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ คือ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหา (จดแล้วสามารถใช้ได้ทั่วไปในอาเซียน) นโยบายการแข่งขัน (คุ้มครองไม่ให้เกิดการผูกขาด) อื่นๆ เช่น ด้านศุลกากร (Single Window) สุขอนามัย และความมั่นคงด้านอาหาร อย่างไรก็ตาม การไม่แก้ปัญหาภายในให้เรียบร้อยก่อนเจรจา (เพื่อให้เป็นเงื่อนไข และจุดยืนเดียวกันในทุกๆ สัญญาการค้า) ทำให้เกิดปัญหาตามมาในการปฏิบัติ

5 AEC (4) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ จะเป็นสากลมากขึ้น
การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค (อาทิ การขนส่ง การถ่ายทอดวัฒนธรรม และการ สื่อสาร) เป็นสิ่งจำเป็นต้องตามมา พร้อมกับการปรับกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน ใกล้เคียงกัน รวมถึงมาตรการการส่งเสริมของรัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑ์การปฏิบัติ การให้ความรู้ การ ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิ การสนับสนุนด้านการตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึง การใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard)


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google