งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนา

2 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
Weakest link มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ภาคการผลิต บริการ การค้า บทความวิชาการ ตำแหน่งวิชาการ ผลิตภัณฑ์ บริการที่มีคุณภาพ กำไรจากการทำธุรกิจ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธื สิทธิบัตร ผลิต การตลาด วิจัยพัฒนา องค์ความรู้ ต้นแบบ อาจารย์ นักวิจัย นักธุรกิจ พ่อค้า นักอุตสาหกรรม

3 วัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
งาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ วิจัย บทความ ความรู้ สิทธิบัตรตำแหน่ง รายได้เพิ่ม พัฒนา ต้นแบบ ประสบการณ์ สิทธิบัตร วิศวกรรม พัฒนา สินค้าตัวอย่าง ประสบการณ์ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ บริการที่เหมาะสม การตลาด นวัตกรรม ตลาดรู้จักสินค้า ตลาดขยายตัว ผลิตขายมากขึ้น การผลิต สินค้าคุณภาพ ขายได้มากขึ้น กำไรมากขึ้น

4 บทเรียนจากNational Institute of Advanced Industrial Science and Technology
AIST, JAPAN วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

5 สิ่งที่ต้องเติมเต็ม จุลภาค
วิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างผลิตภัณฑ์ บริการที่ตรงความต้องการ นักการตลาดที่เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี ผู้บริหารจัดการเทคโนโลยี ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นร่วมมือพัฒนา มหภาค ภาคราชการที่ให้โอกาศแก่งานพัฒนาของไทย หน่วยงานเอกชนที่ร่วมมือสนับสนุนอุ้มชูในทางที่เหมาะสม ผู้บริโภคที่มั่นใจในภูมิปัญญาไทย

6 ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร
พิจารณาหาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับกิจการ (Technology Assessment) พิจารณาแหล่งที่มาของเทคโนโลยี (Technology Acquisition) แหล่งภายในประเทศ – มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ผู้ประกอบการที่ซื้อเทคโนโลยีมาก่อน แหล่งนอกประเทศ – ผู้ประกอบการต่างประเทศที่พร้อมขายเทคโนโลยี การปรับตัวเพื่อรับและใช้เทคโนโลยี สถานะของเทคโนโลยีทีจะรับเข้ามา ความพร้อมที่จะใช้งานจริง งานที่ต้องพัฒนาเพิ่ม ระยะเวลาที่ต้องพัฒนาเพิ่ม ความพร้อมของทรัพยากรที่ตองใช้ในการพ้ฒนาเพิ่ม

7 ปัญหาที่พบเสมอ ข้อตกลงเรื่องความลับทางการค้า
นักวิจัยไม่เข้าใจปัญหาความลับทางการค้า ผู้ประกอบการคิดว่าความลับทางการค้าของตนเองมีค่าสูงมาก ข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยต้องการจดสิทธบัตรเพราะเป็นตัววัดผลงาน ผู้ประกอบการไม่ต้องการจดสิทธิบัตร ถ้าจะจดก็ต้องการสัดส่วนของตนเองสูง

8 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจพอเพียงในเทคโนโลยีที่ตนเองต้องการ ผู้ประกอบการประเมินโอกาสความสำเร็จของการพัฒนาที่สูง และสามารถเห็นช่องทางชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนามูลคาเพิ่ม มีตลาดของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาชัดเจนและยั่งยืนพอประมาณ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก


ดาวน์โหลด ppt จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google