งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Business

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Business"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Business
Introduction to Pragramming Sila Chunwijitra Department of Computer Business Pathumthani College กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี
Chapter 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

3 ภาษาซี (C Language) คุณสมบัติ - เป็นภาษาระดับกลาง
- ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (OS) - ไม่ขึ้นกับตัวเครื่อง - เป็นภาษาโครงสร้าง (Structure Language) กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

4 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
ชนิดของตัวแปร 1. header 2. main 3. function header Function main กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

5 กฎเกณฑ์ของโปรแกรมภาษาซี
กฎเกณฑ์ (Rules) - ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ โดยใช้ปีกกา ({ }) เป็นตัวกำหนด ขอบเขต - ฟังก์ชั่นแรกต้องเป็น main() เสมอ - ใช้เครื่องหมาย ; (semi colon) เป็นตัวกำหนดการสิ้นสุดของ คำสั่ง - ใช้อักษรตัวเล็กในการเขียนโปรแกรม - ใช้เครื่องหมาย , (comma) เป็นตัวคั่นตัวแปรและพารามิเตอร์ กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

6 ตัวแปร (Variable) การตั้งชื่อตัวแปร - มีความยาวไม่เกิน 32 ตัวอักษร
- เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายก็ได้ แต่ต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรเสมอ - อักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ถือว่าเป็นคนละชื่อกัน - ห้ามใช้คำสงวน (Reserved word) หรือคำสั่ง (Keyword) ตั้งชื่อ ตัวแปร Example : money , program_c , seven11 , y2k , etc Right : int , 3_lady_cooks , num5-3 , include , etc Wrong กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

7 ชนิดของตัวแปร ชนิดของตัวแปร - Char (Character) สำหรับตัวอักษร
- int (Integer) สำหรับตัวเลขจำนวนเต็ม - float (Floating-point number) สำหรับตัวเลขจำนวนจริง - double (Double precision number) สำหรับตัวเลขจำนวนจริง มีความถูกต้องกว่า float เป็น 2 เท่า - void สำหรับตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ค่า กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

8 การแปลงชนิดของข้อมูล
นิพจน์ (Expression) คือ การนำค่าคงที่ ตัวแปร ข้อมูล มากระทำกันโดยใช้ตัวกระทำ (Operator) เป็นตัวบ่งชี้การกระทำนั้น ๆ ตัวกระทำ (Operator) คือ เครื่องหมายที่ใช้กระทำระหว่างข้อมูล หรือตัวแปร กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

9 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
++ , -- การเพิ่มค่า, การลดค่า * , / , % การคูณ, การหาร, การหารเอาเศษ + , - การบวก, การลบ กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

10 ตัวอย่างโปรแกรม Example #include <stdio.h> void main() {
printf(“Hello. This is first C program.”); exit(0); } กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Introduction to Programming Department of Computer Business


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Business

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google