งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม
Chapter 3 คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม Introduction to Programming Department of Computer Business

2 คำสั่งเงื่อนไข คำสั่ง if / else
รูปแบบ if <condition> statement1; else statement2; condition = เงื่อนไขในการตัดสินใจ statement = คำสั่งหรือกลุ่มคำสั่ง example if (score>80) printf(“Very Good”); else printf(“Good”); Introduction to Programming Department of Computer Business

3 คำสั่งเงื่อนไข Condition Statement 1 Statement 2 Yes No
Introduction to Programming Department of Computer Business

4 คำสั่งเงื่อนไข เครื่องหมายเปรียบเทียบ ! Not
> , < มากกว่า , น้อยกว่า >= , <= มากกว่าหรือเท่ากับ , น้อยกว่าหรือเท่ากับ = = , != เท่ากับ , ไม่เท่ากับ && And || Or Introduction to Programming Department of Computer Business

5 คำสั่งเงื่อนไข คำสั่ง if / else หลายทางเลือก
รูปแบบ if <condition1> statement1; else if <condition2> statement2; else statement3; example if (score>80) printf(“Very Good”); else if (score>70) printf(“Good”); else printf(“Normal”); Introduction to Programming Department of Computer Business

6 คำสั่งเงื่อนไข คำสั่ง switch รูปแบบ switch(variable) {
case constant1: statement1; break; case constant2: statement2; break; } variable = ตัวแปร หรือ นิพจน์ constant = ค่าคงที่ชนิด int หรือ char ที่เป็นตัว เลือกทำงาน Introduction to Programming Department of Computer Business

7 คำสั่งเงื่อนไข Condition 1 Condition 2 Condition 3 Statement 1
No Yes Statement 4 Introduction to Programming Department of Computer Business

8 คำสั่งเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบกับเงื่อนไข
รูปแบบ if <value1 operand value2> statement1; else if <value3 operand value4 logical operand value5 operand value6> statement2; else statement3; value = ค่าต้องการตรวจสอบเงื่อนไข operand = เครื่องหมายตรวจสอบทางคณิตศาสตร์ logical operand = เครื่องหมายตรวจสอบทางตรรกะ Introduction to Programming Department of Computer Business

9 คำสั่งเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบกับเงื่อนไข
Example if (score > 70) printf (“Grade B”); else ((score<=70) && (score >=60)) printf(“Grade C”); else printf(“Grade D”); Introduction to Programming Department of Computer Business


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google