งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Key Performance Indicators

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Key Performance Indicators"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Key Performance Indicators
ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด Key Performance Indicators (KPI) KPI

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3 โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน่วยตรวจสอบภายใน สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต (4) สำนักงานอธิการบดี (1) คณะ (12) สำนัก/สถาบัน (3) 1. วิทยาเขตขอนแก่น 2. วิทยาเขตสุรินทร์ 3. วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 4. วิทยาเขตสกลนคร นครราชสีมา สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ

4 สำนักงานอธิการบดี คณะ (12) สำนัก (2) / สถาบัน (1) สำนักงานวิทยาเขต
กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองกลาง คณะ (12) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนัก (2) / สถาบัน (1) สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิทยาเขต กองวิจัยและพัฒนา* กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ* กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน* กองบริหารงานบุคคล* กองพัฒนานักศึกษา* กองบริหารแผนและการคลัง* สำนักงานผู้อำนวยการ * หมายถึง หน่วยงานจัดตั้งภายใน

5 RMUTI-QA ISO 9001:2000 5 ส ISO Documents - QM - 45 PM - SD
Business Flows ISO Documents - QM - 45 PM - SD ISO 9001:2000 5 ส

6 RMUTI-QA KPI สกอ. DATA RMUTI KPI สมศ. KPI ก.พ.ร. ISO 9001:2000 5 ส

7

8 RMUTI KPI MODEL (1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ PM กับ หน่วยงาน (2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ KPI กับ ตัวแปร (3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวแปร กับ PM

9 (1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ PM กับ หน่วยงาน
Mind MAP

10 (2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ KPI กับ ตัวแปร
Mind MAP

11 (2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ KPI กับ ตัวแปร (ต่อ)
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด Mind MAP

12 (3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวแปร กับ PM
Mind MAP

13 (3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวแปร กับ PM (ต่อ)
Mind MAP

14 ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด

15 วัตถุประสงค์ในการนำระบบ KPI มาใช้
1. เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 2. เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 4. เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดทำรายงานเพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กพร. KPI

16 ความสามารถของระบบ สามารถติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดของมาตรฐานต่างๆ ได้ เช่น ก.พ.ร., สมศ., สกอ. กำหนดมาตรฐานเกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเองได้ มีการรายงานผลในรูปแบบเอกสารรายงานและรูปภาพเพื่อให้ สะดวกง่ายต่อการเข้าใจ KPI

17  หน้าจอบันทึกค่าตัวแปรกระบวนงาน

18  หน้าจอแสดงรายงานตัวแปรกระบวนงาน

19  หน้าจอแสดงรายงานการประเมินตนเอง (SAR card)

20  หน้าจอแสดงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
KPI

21  หน้าจอแสดงรายงานผู้บริหาร
KPI

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Key Performance Indicators

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google