งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
KKUFMIS 7-8 สิงหาคม ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวะฯ ทีม IT ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ นักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
ที่มาของข้อมูล KKUFMIS จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง จากการบันทึกโดยตรง เช่นครุภัณฑ์ที่มีมาก่อนใช้โปรแกรมระบบ KKUFMIS การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
การนำไปใช้ KKUFMIS ตามแบบมาตรฐาน เช่น รายงานประจำปี รายงานตามหมวดหลัก(ส่งสำนักงบฯ) จัดทำค่าเสื่อมราคา(โยงระบบบัญชี) ประยุกต์ใช้ เช่น การส่งซ่อม สารสนเทศตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
สภาพข้อมูลปัจจุบันในระบบ KKUFMIS KKUFMIS ยังไม่ลงข้อมูลในระบบ KKUFMIS ลงบางส่วนเท่าที่จำเป็น เช่นเพื่อการส่งซ่อม ลงครบทุกรหัสครุภัณฑ์แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
ผลกระทบจากสภาพข้อมูลปัจจุบัน KKUFMIS การนำไปใช้ทั้งแบบมาตรฐานและประยุกต์ ไม่สามารถทำได้ 2. ไม่เป็นเอกเทศในการจัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
แนวทางแก้ไข KKUFMIS ทุกหน่วยงานนำข้อมูลครุภัณฑ์ลงระบบ KKUFMIS 2. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)
ภาคปฏิบัติ KKUFMIS สำรวจข้อมูลทุกหน่วยงาน ที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มต่างๆ 2. เตรียมข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันคือ EXCEL Files เพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบ 3. หรือบันทึกโดยตรงผ่านโปรแกรมปัจจุบัน 4. รูปแบบข้อมูลที่ต้องการ 5. หน่วยงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google