งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

2 เนื้อหาในการบรรยาย เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (การสมัครเข้าร่วมโครงการ-การเบิกเงินสนับสนุน) การเขียนข้อเสนอโครงการ ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ

3 เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าร่วมโครงการ จดหมายนำส่งข้อเสนอโครงการ แบบคำขอรับการสนับสนุน ข้อเสนอโครงการ แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ไม่ผ่านการอนุมัติโครงการ จดหมายแจ้งผล+ข้อเสนอแนะ ผ่านการอนุมัติโครงการ

4 ก่อสร้างระบบ+ทดสอบระบบ 1 เดือน
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอนุมัติ จดหมายแจ้งผล คู่ฉบับบันทึกข้อตกลง จดหมายขอส่งรายงานแจ้งผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน รายการอุปกรณ์ที่จัดซื้อ (ถ้ามี) ดำเนินโครงการ จดหมายขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและขอเบิกเงิน (กรณีโอนสิทธิ์) (กรณีไม่โอนสิทธิ์) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ก่อสร้างระบบ+ทดสอบระบบ 1 เดือน

5 ตรวจสอบสถานะโครงการและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่

6 การเขียนข้อเสนอโครงการ

7 โครงสร้างของข้อเสนอโครงการ
บทนำ วัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ขอบเขตของการดำเนินงาน วิธีการดำเนินโครงการ ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

8 โครงสร้างของข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EXCEL) การบริหารจัดการองค์กรหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ร่วมงานในโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือส่งเสริมการลงทุน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน”

9 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ และตัวอย่างเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มก๊าซจากคนเลี้ยงสัตว์ จ.พิษณุโลก
ตัวอย่างโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มก๊าซจากคนเลี้ยงสัตว์ จ.พิษณุโลก วัวนมจำนวน 5 ตัว วัวเนื้อหรือควายจำนวน 12 ตัว สุกรแม่พันธุ์ 25 ตัว และสุกรขุนจำนวน 55 ตัว เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบโดมคงที่ (Fixed Dome) ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร

11 ขอบคุณค่ะ

12 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
“โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน” ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ , โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google