งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโอนครุภัณฑ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโอนครุภัณฑ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโอนครุภัณฑ์

2 Flowchart : การโอนครุภัณฑ์

3 ขั้นตอนการโอนครุภัณฑ์
หน่วยงานประสงค์จะโอนครุภัณฑ์สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็ครหัสครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานรับแบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์ที่กลุ่มงานพัสดุหรือโหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไชต์ของกลุ่มงานพัสดุที่

4 ตัวอย่างแบบโอนครุภัณฑ์

5 กรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะโอนให้ครบถ้วน ตามตัวอย่าง
3.1 ระบุสถานที่ใช้งานใหม่ให้ชัดเจน 3.2 ลงลายมือชื่อผู้โอนครุภัณฑ์ ผู้รับโอนครุภัณฑ์ 3.3 ลงวันที่โอนครุภัณฑ์และรับโอนครุภัณฑ์ให้ชัดเจน

6 ตัวอย่างหน่วยงานที่โอนครุภัณฑ์

7 หน่วยงานทำบันทึกข้อความส่งให้กลุ่มงานพัสดุผ่านโปรแกรม e-office พร้อมแนบใบโอนครุภัณฑ์ตามข้อ 3

8 ตัวอย่างหน่วยงานทำบันทึกข้อความส่งทาง e-office

9 ให้หน่วยงานที่โอนครุภัณฑ์ตัดรายการครุภัณฑ์นั้นออกจากทะเบียนคุมของหน่วยงาน
ให้หน่วยงานที่รับโอนครุภัณฑ์เพิ่มรายการคุมครุภัณฑ์ที่ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

10 งานระบบทะเบียนพัสดุ ขอขอบคุณ โทร.5112


ดาวน์โหลด ppt การโอนครุภัณฑ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google